Vedtatt planprogram og kunnskapsgrunnlaget til Regionalplan for klimatilpasning - Rogaland fylkeskommune

Vedtatt planprogram og kunnskapsgrunnlaget til Regionalplan for klimatilpasning

Fylkestinget vedtok planprogrammet (PDF, 8 MB) i møte den 12. juni 2019. Planprogrammet er utarbeidet i godt samarbeid med kommuner, statlige etater og private aktører. Med grunnlag i planprogrammet er det utarbeidet en rekke fagrapporter og notater som samlet har gitt grunnlag for utarbeidelse av Regionalplan for klimatilpasning.

Kunnskapsgrunnlaget til planen

I løpet av planprosessen er det produsert fire faglige rapporter fra sentrale kunnskapsinstitusjoner i Norge. Rapportene omhandler konsekvenser av klimaendringer i Rogaland på ulike nivå og med flere tematiske vinklinger. Tre av rapportene inneholder konkrete forslag til tiltak:

  1. Overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland (CICERO-rapport 2019:19)
  2. Utredning av konsekvensar av klimaendringar på natur og samfunn i Rogaland; utfordringar, moglegheiter og prioriteringar. (Vestlandsforskningsrapport nr. 13/2019)
  3. Analyse av klimautvikling i kyst- og innlandsregionen i Rogaland – temperatur, nedbør og vind. Anbefalinger om veien videre. (Meteorologisk institutt, NORCE Klima, Norsk senter for berekraftig klimatilpassing)
  4. Analyse av hva klimaendringer og arealbruk betyr for vannmiljøet i Håelva. (NIVA, NORCE Miljø og NIBIO)

Disse rapportene er finansiert av Rogaland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet følgende notater som en del av kunnskapsgrunnlaget til planen

Notat 1. Analyser og utredninger (PDF, 10 MB)

Notat 2. Spørreundersøkelse om klimatilpasning i Rogaland (PDF, 4 MB)

Notat 3. Samarbeide og nettverk på klimatilpasning i Rogaland (PDF, 598 kB)

Notat 4. Barrierer for god klimatilpasning i kommunen (PDF, 578 kB)

Notat 5. Status for integrering av klimatilpasning i kommunens overordnede planverk (PDF, 418 kB)

Notat 6. Vurdering og forslag til nettverk for klimatilpasning i Rogaland (3.2.2020) (PDF, 307 kB)

Notat 7. Oppsummering fra arbeidsmøtene i september 2019 - innspill til planen (PDF, 349 kB)

Utvikling av plandokument

Referat

 

Aktiviteter, møter og prosessarbeid tilknyttet planprogrammet

  1. Spørreundersøkelse til kommunene om status for klimatilpasning (april)

  2. Oppstartssamlinger (mai) - dialogverksted

  3. Første møterekke 2018 - dialog om 1. utkast til planprogram:

  4. Andre møterekke 2018 - dialog om 2. utkast til planprogram:

Rapporter

Kompetansegrunnlag

 

Til toppen