Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland - høring - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland - høring

Regionalplan for klimatilpasning er sendt på høring. Frist for høringsinnspill er 5. august 2020. Etter fremdriftsplanen skal regionalplanen vedtas i Fylkestinget 20. oktober 2020.

Høringsinnspill

Din høringsuttalelse sendes til e-post: firmapost@rogfk.no
Høringsfrist: 5. august 2020.
Merk emnefelt med: «Regionalplan for klimatilpasning - høring»

Innsendte høringsinnspill

Høringsdokumenter

Digital høringskonferanse

Fylkeskommunen arrangerte digital høringskonferanse 5. mai. Møtet kan du se i opptak under:

 

Presentasjoner 5. mai:

Ønske om mer informasjon i høringsperioden?

Ta kontakt med prosjektleder Elin Valand, hvis du har spørsmål eller om din organisasjon ønsker en presentasjon av høringsforslaget.

Planen – kort oppsummert

Planens oppbygning

Planen består av tre dokumenter som sendes samlet ut på høring: Regionalplandokument, med tilhørende handlingsprogram og kunnskapsdel.

  • Regionalplandokumentet (2020-2050) inneholder visjon, mål, satsingsområder og retningslinjer. Dette dokumentet angir retning og prioriteringer for arbeidet.
  • Handlingsprogrammet beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres i perioden 2020-2024, og som følger opp mål i planen.
  • Kunnskapsdelen oppsummerer viktig kunnskap som planen bygger på.

Hva er klimatilpasning

Med klimatilpasning menes planlegging og gjennomføring av tiltak for å håndtere naturfare som flom, ras og stormflo, og mer gradvise påvirkninger som klimaendringer gir. Planen prioriterer tiltak og samhandling for å redusere den fysiske klimarisikoen. Dvs. risiko knyttet til effektene og konsekvenser av klimaendringer. Planen gir ambisiøse mål for å oppnå et Rogalandssamfunn som er bærekraftig og godt tilpasset et klima i endring.

Nettverk for klimatilpasning

Det bærende elementet i planen er å opprette et nettverk for klimatilpasning som kan bidra til videre kunnskaps- og kompetanseheving, erfaringsutveksling og innovasjon i Rogaland. Vi foreslår å opprette et politisk klimaråd og et tverrfaglig klimatilpasningsforum, etablere samarbeidsavtaler med kommunene og styrke vannområdene på klimatilpasning.

Regional plan med retningslinjer

Dette er en regional plan etter plan- og bygningsloven (pbl) § 8-3 som Rogaland fylkeskommune har utarbeidet i forpliktende samarbeid med flere andre aktører. Det er utarbeidet retningslinjer som følger opp målene i planen.

Bakgrunn

I Regional planstrategi (2016-2020) ble det vedtatt å utarbeide en overordnet og strategisk regional plan for klimatilpasning, med et forebyggende perspektiv. Planprogram ble vedtatt 12. juni 2019.

Politisk behandling

Fylkesutvalget vedtok å legge planen ut på høring i møte 21. april 2020 (sak 60/20).

Vedtatt planprogram og kunnskapsgrunnlag til planen

Les mer om vedtatt planprogram og kunnskapsgrunnlaget til planforslaget.

Kunnskapsgrunnlaget for planen består av fire fagrapporter fra sentrale kunnskapsinstitusjoner i Norge, og flere temanotater utarbeidet av Rogaland fylkeskommune.

Medvirkning og innspill

Denne planen er et resultat av dialog og innspill fra kommuner, statlige etater og ulike organisasjoner og interessenter som har bidratt i både åpne samlinger, og gjennom opprettet prosjektorganisering; politisk styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Organisering av planprosessen er beskrevet i planprogrammet.

Det har vært invitert bredt til medvirkning i utviklingen av planen, og vi inviterer nå alle til å gi innspill til planen.

Til toppen