Regionalplan for klimatilpasning - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for klimatilpasning

Arbeidet med regionalplan for klimatilpasning i Rogaland pågår i perioden 2018 - 2020. Planen skal gjelde hele Rogaland. Etter fremdriftsplanen skal regionalplanen være ferdig og vedtas høsten 2020. Det skal også utarbeides et handlingsprogram som beskriver tiltak og oppfølging av planen.

Rogaland fylkeskommune besluttet i Regional planstrategi 2017 – 2020 å utarbeide en regionalplan for klimatilpasning. I planstrategien ble det vedtatt at Regionalplan for klimatilpasning skal utarbeides som en overordnet og strategisk plan, med et forebyggende perspektiv.

Behovet for en klimatilpasningsplan er basert på at samfunnet må tilpasse seg et endret klima, og at klimatilpasning er en planutfordring som må løses innenfor dagens planregime. Kunnskapen som er samlet om klimaendringene per i dag, viser til at fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. At samfunnet er klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av endret klima, og å utnytte nye muligheter.

Fylkestinget vedtok planprogrammet (PDF, 8 MB) i møte den 12. juni 2019. Nå vil utredningsarbeidet settes i gang for fullt, basert på behov beskrevet i planprogrammet. 

Aktiviteter og referat – utvikling av plandokument

Referat

Oppsummering fra regionale arbeidsmøter, september 2019 (PDF, 215 kB)
Referat 4.10.19 – Prosjekt og referansegruppe (PDF, 196 kB)
Referat 14.10.19 – Styringsgruppe (PDF, 152 kB)
Referat 18.12.19 - Prosjekt og referansegruppe (PDF, 196 kB)
Referat 15.1.20 – Styringsgruppe (PDF, 161 kB)

Planlagt videre aktivitet 2020:

Dialogverksted - 20. februar 2020
Møte i styringsgruppa - 12. mars 2020
Møte i Fylkesutvalget -  21. april 2020 – sende på høring
Høringsmøte - 5. mai 2020
Høringsperiode: april - august

Utkast til plandokumenter, 13 februar 2020

Kunnskapsgrunnlag

For publiserte dokumenter og rapporter se under kunnskapsgrunnlaget

Organisering og medvirkning

Prosjektorganiseringen består av en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en referansegruppe. Det er kommunene som sitter med de fleste virkemidlene for å få til lokal klimatilpasning og gjennomføre nødvendige tiltak. Samarbeid med kommunene om innholdet i planen, vil stå helt sentralt. Kommunene som sitter i styrings- og prosjektgruppa representerer hver sine geografiske områder. Se detaljer i planprogrammet (PDF, 8 MB)

I referansegruppa er det åpent for alle organisasjoner og aktører som ønsker å bidra med sin kompetanse og engasjement. Invitasjon er sendt ut til en rekke organisasjoner og aktører.

Aktiviteter, møter og prosessarbeid tilknyttet planprogrammet

  1. Spørreundersøkelse til kommunene om status for klimatilpasning (april)

  2. Oppstartssamlinger (mai) - dialogverksted

  3. Første møterekke 2018 - dialog om 1. utkast til planprogram:

  4. Andre møterekke 2018 - dialog om 2. utkast til planprogram:

Til toppen