Regionalplan for grønn industri

For å bidra til at utviklingen av grønn industri skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål, er Rogaland fylkeskommune i gang med å lage en regionalplan for grønn industri (tidligere omtalt som regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet).

Høyspentledninger i landskap, med vindmøller i bakgrunnen - Klikk for stort bildeKraftledninger og vindmøller sett fra Brusaknuten mellom Hå og Bjerkreim kommune. Øyvind Nesvåg

Arbeidet startet opp høsten 2021. Målsettingen er at planen skal vedtas av fylkestinget innen sommeren 2023.

Hensikten med planarbeidet

Utvikling av regionale planer er et sentralt verktøy for fylkeskommunens arbeidet med samfunnsutvikling. Regionale planer er førende for videre strategisk utvikling og planlegging på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Regionale planer skal følge prosess og krav til medvirkning og høring etter plan- og bygningsloven. Endelig vedtak av regional plan skjer i fylkestinget.

Høsten 2021 startet arbeidet med regionalplan for grønn industri opp. Bakteppet er det nasjonale målet om å kutte klimagassutslippene med 55 prosent, samt Parisavtalen hvor Norge har forpliktet seg til en ambisjon om å begrense den globale oppvarmingen til 2°C, og helst ikke mer enn 1,5°C. Dette er en omstilling til et lavutslippssamfunn som vil kreve dyptgripende endringer. Dette kan åpne store muligheter for Rogaland. Fylket har gode forutsetninger for å ta en viktig rolle i det grønne skiftet, med en driftig befolkning, et innovativt næringsliv, fornybar kraft og en velutviklet industriell infrastruktur. Rogaland har behov for omstilling og nye arbeidsplasser i årene som kommer.

Samtidig er det fare for at grønn industri, som for eksempel datasenter, batterifabrikker og oppdrettsanlegg på land, vil kunne komme i konflikt med andre samfunnsinteresser som landbruk, natur- og friluftsliv og reiseliv. En regionalplan for grønn industri skal bidra til at utviklingen av nye grønne næringer skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål.

Fremdriftsplan

Skjematisk framstilling av framdriftsplan for planarbeidet. Figur - Klikk for stort bilde

Utarbeide planprogram:
3. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022

 • Kunnskapsgrunnlag: 3. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022
 • Politisk oppstartssak: 26. okotber 2021
 • Møter og medvirkning: 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022
 • Politisk vedtak: 5. april 2022
 • Høring: 2. kvartal 2022
 • Vedtak planprogram i fylkestinget: 18. okotber 2022

Utarbeide regionalplan:
1. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023

 • Kunnskapsgrunnlag: 1. kvartal 2022 til 4. kvartal 2022
 • Skriving av plandokument: 2. kvartal 2023 til 4. kvartal 2022
 • Politisk vedtak: 24. januar 2023
 • Planhøring: 1. kvartal 2023
 • Vedtak av plan i fylkestinget: 2. kvartal 2023

Dokumenter

Rapporter og utredninger

Mandat for Rogaland kraftforum

Rogaland kraftforum skal bidra til bærekraftig areal- og kraftsystemutvikling gjennom regionalt samarbeid og forbedret dialog på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Les mandat for Rogaland kraftforum

Møter og workshops

Du kan kontakte Ola Saua Førland for å få tilsendt presentasjoner og møtereferater.