Regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet

For å bidra til at utviklingen av areal- og kraftkrevende virksomhet skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål, er Rogaland fylkeskommune i gang med å lage en regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet.

Høyspentledninger i landskap, med vindmøller i bakgrunnen - Klikk for stort bildeKraftledninger og vindmøller sett fra Brusaknuten mellom Hå og Bjerkreim kommune. Øyvind Nesvåg

Arbeidet startet opp høsten 2021. Målsettingen er at planen skal vedtas av fylkestinget innen sommeren 2023.

Hensikten med planarbeidet

Utvikling av regionale planer er et sentralt verktøy for fylkeskommunens arbeidet med samfunnsutvikling. Regionale planer er førende for videre strategisk utvikling og planlegging på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Regionale planer skal følge prosess og krav til medvirkning og høring etter plan- og bygningsloven. Endelig vedtak av regional plan skjer i fylkestinget.

Høsten 2021 startet arbeidet med regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet opp. Bakteppet er det nasjonale målet om å kutte klimagassutslippene med 55 prosent, samt Parisavtalen hvor Norge har forpliktet seg til en ambisjon om å begrense den globale oppvarmingen til 2°C, og helst ikke mer enn 1,5°C. Dette er en omstilling til et lavutslippssamfunn som vil kreve dyptgripende endringer. Dette kan åpne store muligheter for Rogaland. Fylket har gode forutsetninger for å ta en viktig rolle i det grønne skiftet, med en driftig befolkning, et innovativt næringsliv, fornybar kraft og en velutviklet industriell infrastruktur. Rogaland har behov for omstilling og nye arbeidsplasser i årene som kommer.

Samtidig er det fare for at areal- og kraftkrevende virksomhet, som for eksempel datasenter, batterifabrikker og oppdrettsanlegg på land, vil kunne komme i konflikt med andre samfunnsinteresser som landbruk, natur- og friluftsliv og reiseliv. En regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet skal bidra til at utviklingen av nye areal- og kraftkrevende næringer skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål.

Fremdriftsplan

Møter og workshops

Presentasjon, dokumenter og informasjon fra møter og workshops i arbeidet med Regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet.   

Vedtatt planprogram

Fylkesutvalget vedtok 18. oktober planprogrammet for regionalplanarbeidet.

Planprogram for Regionalplan for areal og kraftkrevende virksomhet (PDF, 7 MB)

Rapporter og utredninger

Rogaland fylkeskommune: Etablering av datasenter - Kunnskapsgrunnlag (PDF, 3 MB)

Oslo Economics: Kunnskapsgrunnag areal- og kraftkrevende virksomhet (PDF, 3 MB)
Oslo Economics: Kunnskapsgrunnlag areal- og kraftkrevende virksomhet, Covernotat (PDF, 813 kB)

Til toppen