Matstrategi for Rogaland

Matstrategi for Rogaland skal utarbeides som et samlende og overbyggende styringsdokument etter bestilling fra fylkestinget. Relevante virkemidler og satsinger fra Regionalplan landbruk, Regionalplan sjøarealhavbruk og Strategi for bioøkonomi skal samordnes og inngå i strategien, og disse utgår som egne styringsdokument.  

Hvem skal strategien gjelde for? 

Matstrategien er et styringsdokument for Rogaland fylkeskommune 

Strategien skal konkretisere et av de fire satsingsområdene i nærings- og innovasjonsstrategien og skal tydeliggjøre fylkeskommunens ambisjoner, rolle, og virkemidler i utviklingen av Rogaland som matfylke. 

Innhold i matstrategien 

Strategien vil bygge på nasjonale føringer og vedtatt politikk, og ta opp i seg et utvalg av fastsatte mål fra de lokale planer og strategier som skal utgå. Videre gir Regionalt matmanifest for Rogaland viktige innspill til arbeidet. Strategien skal inneholde: 

 • Visjon 
 • Overordnede mål 
 • Status for dagens matfylke Rogaland, inklusiv nøkkelinformasjon om antall sysselsatte og verdiskaping innenfor primærnæringene, matindustrien og måltidsbransjen. 
 • Nasjonale og regionale mål og føringer 
 • Prioriterte innsatsområder 
 • Strategiske grep for gjennomføring 

Organisering og involvering

Næringsseksjonen er sekretariat for prosessen med ansvar for framdriften og det daglige arbeidet. Sekretariatet skal sikre deltakelse i prosessen fra andre deler av administrasjonen i fylkeskommunen, spesielt opplæring og regionalplan. Sekretariatet vil også ha ansvar for å strukturere prosessen, involvere aktuelle aktører, gjennomføre innspillsmøter og skrivearbeid.  

Arbeidet vil bli organisert gjennom følgende hovedaktiviteter: 

 • Innspillsmøter med aktuelle aktører innen matverdikjedene 
 • Møter i en referansegruppe med representanter fra sentrale aktører innen matfeltet 
 • Behandling i oppnevnt politisk styringsgruppe for matstrategien 
 • Politisk behandling til og med fylkestinget i desember 2022 

Gjennomførte innspillsmøter

 • Akvakultur: 21. februar 2022 kl 09-11 
 • Fiske: 21. februar 2022 kl 13-15
 • Jordbruk: 22. februar 2022 kl 09-11 
 • Lokalmat: 22. februar 2022 kl 13-15 
 • Veksthus: 23. februar 2022 kl 10-12 
 • Frukt og bær: 23. februar 2022 kl 13-15 
 • Fór: 25. februar 2022 kl 12-14

Fremdeles mulighet til å levere innspill, ta kontakt. 

Hva skjer nå?

 • Møte i referansegruppen 25. mars
 • Møte i styringsgruppen 7. april

Matstrategi - oppstartssak (PDF, 456 kB)

Til toppen