Regional plan for vannforvaltning 2016-2021

Vedtatt i 2015. 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 ble godkjent av fylkestingene i Rogaland, Aust-Agder, Hordaland, Telemark og Vest-Agder i 2015. I 2016 ble planen godkjent av Klima- og miljødepartementet. 

Formålet med planen er å fremme bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann og grunnvann i tråd med vannforskriften. Den regionale vannforvaltningsplanen er utløst av forpliktelsen etter EØS-avtalen og Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom den norske vannforskriften. Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven. Dette er den første regionale planen innen vannforvaltning i Rogaland. 

EUs vanndirektiv 

Vanndirektivet fremmer en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge, og i resten av Europa:

  • Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord. Det er de naturgitte grensene for nedbørfelt, og tilhørende kystområder som skal danne forvaltningsgrensene.
  • Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng.
  • Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under ett.
  • Formålet er å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomster.
  • Dette forutsetter samordning mellom ulike sektorer som bruker og påvirker vann, og deres respektive myndigheter.

Vannregion Rogaland 

Rogaland fylkeskommune har ansvar for vannforvaltning i vannregion Rogaland. Fylkeskommunens oppgave som vannregionmyndighet er å være prosessleder, med ansvar for å samordne innspill fra sektormyndighetene. Den enkelte sektormyndighet har ansvar for å dokumentere sin sektors påvirkninger på vannmiljøet, etter vannforskriften. Sektormyndighetene skal foreslå og iverksette tiltak for å nå miljømålene i planen. 

Planen skal bidra til å samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Det er fordi vannregioner ikke følger fylkesgrenser, men grenser i vassdrag. Vannet skal forvaltes der det renner, og mange steder er det på tvers av grensene. Vannregionen består i hovedsak av Rogaland fylke, men arealer fra grenseområdene til fylkene Hordaland, Telemark og Agder inngår også i vannregionen. 

I tiltaksprogrammet, som er vedlegg til planen, er det listet opp tiltak som skal fremme vannmiljøet i et langsiktig perspektiv. 

Nettside: Vannportalen

Informasjon om norsk vannforvaltning finner du på vannportalen. På vannportalen Rogaland kan du lese mer om arbeidet med vannforvaltning i Rogaland.  

Dokumenter

 

 
Til toppen