Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland (2002)

Vedtatt i 2002. 

Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland bidrar til å styrke kunnskap om forvaltning av kystsonen. Planen gir blant annet faglige råd for kommunal kystsoneplanlegging, og den etablerer retningslinjer for statlig, regional og kommunal forvaltning av kystsonen. Planen gjelder for 20 av de 24 kystkommunene i Rogaland, utenom Jærkysten. 

Kystsonen på Jæren dekkes i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024. Fylkesmannen i Rogaland har i tillegg laget egen forvaltningsplan for Jærkysten.

Planen dekker mange tema 

  • Naturvern og biologisk mangfold
  • Friluftsliv
  • Kulturminner
  • Utbygging i kystsonen
  • Fiske, havbruk, taretråling og forekomster av skjellsand
  • Sand-, grus- og pukkressurser
  • Sjøverts infrastruktur
  • Totalforsvaret 

Endringer i regelverk og forvaltningsansvar

Planen er fremdeles i bruk, men den er ikke oppdatert i takt med nyere endringer. Av betydning er endringer i plan- og bygningsloven (2008), og innføring av forvaltningsreformen (2010), hvor fylkeskommunene ble tillagt nye oppgaver.

Dokumenter