Regionalplan for næringsutvikling 2011-2020 - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for næringsutvikling 2011-2020

Vedtatt  i 2011.

Regionalplan for næringsutvikling har felles handlingsprogram med en rekke andre regionale planer og strategier som legger føringer for fylkeskommunens næringsutviklingspolitikk.

Handlingsprogrammet kalles Handlingsprogram næring (HP Næring) og rulleres årlig. Handlingsprogrammet har ulike satsinger fra år til år, og utarbeides i samarbeid med aktørene i det regionale partnerskapet for næringsutvikling – Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling. Gjennom HP Næring finansieres prosjekter som bidrar til å oppnå mål og strategier i planen.

Planen er delt inn i fem satsingsområder

Hvert satsingsområde i planen har ett hovedmål og flere strategier:

1. Innovasjon og innovasjonsstruktur

Mål: Næringslivet i Rogaland skal kjennetegnes av en høy grad av kreativitet, innovasjon og nyskaping. Virkemiddelapparatet skal være smidig og effektivt og legge til rette for høy innovasjonsgrad i næringslivet gjennom tjenester og virkemidler.

Strategier

 1. En åpen innovasjonskultur som stimulerer til samarbeid mellom ulike typer aktører.
 2. Et virkemiddelapparat som følger innovasjonen fra ideen oppstår fram til kommersialisering.
 3. Økt tilgjengelighet på risikovillig kapital til gode prosjekter.
 4. Bedre samarbeid mellom de ulike delene av virkemiddelapparatet.
 5. En åpen holdning til nye ideer og nye næringer.

2. Rekruttering og kompetanse

Mål: Vi må ha tilgang på tilstrekkelig og relevant kompetanse i alle deler av fylket. En kompetanseprofil som samsvarer med behovet i næringsliv og offentlig sektor.

Strategier

 1. Utvikling av vertskapsfunksjoner og profilering.
 2. Attraktive utdanningsinstitusjoner.
 3. Utvikle gode kompetansenettverk.
 4. Internasjonal rekruttering – livskvalitet.
 5. Ha gode planleggings- og styringsverktøy for utdanningssektoren.

3. Internasjonalisering

Mål: Rogaland skal være godt integrert i globale produksjonsnettverk og ha en tydelig tilstedeværelse i nye markeder.

Strategier

 1. Internasjonalisering i små og mellomstore bedrifter.
 2. Synliggjøre internasjonale markedsmuligheter.
 3. Gjøre Rogaland fylke attraktivt for internasjonal arbeidskraft og internasjonale bedrifter.
 4. Styrke det internasjonale FoU-samarbeidet.

4. Naturressurser

Mål: Rogaland skal være et foregangsfylke når det gjelder bærekraftig produksjon og miljøvennlig teknologi.

Strategier

 1. Et fylke med sterk vekst i bærekraftig matproduksjon, raskt ute med å ta ny teknologi og nye løsninger i bruk.
 2. Utvikling av mer bærekraftige løsninger for industri og energiproduksjon.

5. Infrastruktur

Mål: En infrastruktur med kapasitet til å dekke næringslivets behov i alle deler av fylket.

Strategier

 1. Sette inn samordnet påvirkning mot de rette nasjonale beslutningstakerne til rett tid.
 2. Være tydelige på prioriteringer.
 3. Bygge allianser, spesielt på Vestlandet, men også nasjonale allianser.
 4. Sikre finansielle ressurser for utbygging av infrastrukturen.

Dokumenter

Regionalplan for næringsutvikling Rogaland (PDF, 2 MB)

Til toppen