Forsknings- og utviklingsstrategi for Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Forsknings- og utviklingsstrategi for Rogaland

Vedtatt i 2009, revidert i 2015.

Forsknings- og utviklingsstrategien (FoU-strategien) for Rogaland ble utarbeidet på bestilling fra Kunnskapsdepartementet på bakgrunn av statens beslutning om å etablere Regionale forskningsfond fra 2010, som et ledd i forvaltningsreformen. 

Regionalt forskingsfond Vestlandet og VRI Rogaland 

Regionalt forskingsfond Vestlandet ble etablert i 2010 samtidig med Virkemidler for regional innovasjon (VRI). Dette er de to viktigste virkemidlene fylkeskommunen har til å følge opp FoU-strategien.

Regionalt forskingsfond har utlysning om for- og hovedprosjekter til privat og offentlig sektor. VRI Rogaland gir støtte til mindre FoU-prosjekt til bedrifter, gir støtte til klyngeutvikling, dialogkonferanser/nettverksutvikling og ‘student til låns’ i bedrifter.

Det viktigste virkemidlet til VRI Rogaland er kompetansemeglerne, som bedrifter kan søke råd og hjelp til for søking om støtte til FoU-prosjekt til VRI Rogaland, men også til Regionalt forskingsfond Vestlandet og andre programmer i forskningsrådet. Kompetansemeglingen er gratis opp til en bestemt ramme.   

Informasjon om Regionalt forskingsfond Vestlandet finner du på deres hjemmeside.

Her finner du finner mer informasjon om VRI Rogaland.

FoU strategien for Rogaland skal bidra til å oppnå følgende:

  • Skape en felles oppslutning i regionen om de regionale prioriteringer av FoU-innsatsens omfang og hovedinnretning. Strategiarbeidet har derfor lagt vekt på å bred involvering av bedrifter, FoU-miljøene, utdanningssektoren og offentlige utviklingsaktører.
  • Bidra til å videreutvikle Rogalands FoU-miljøer basert på regionale fortrinn og muligheter, og en klar forståelse av Rogalands svakheter og trusler.
  • Foreta bevisste veivalg og prioriteringer med tanke på fylkets langsiktige utvikling innen FoU, med særlig vekt på å styrke samarbeidet mellom FoU-miljøer og regionens næringsliv og offentlig virksomhet.
  • Bidra til at regionen får størst mulig nytte av de nye regionale forskningsfondene, blant annet ved at fondene sees i sammenheng med andre regionale, nasjonale og internasjonale FoU-virkemidler.

Dokumenter

Til toppen