Handlingsprogram for samferdsel 2023‒2030

 1. 1 Forord
 2. 2 Vedtak
 3. 3 Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2023
  1. 3.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  2. 3.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  3. 3.3 Tilrettelegge for fremtidens transport
  4. 3.4 Trafikksikker transport for alle
  5. 3.5 Finansieringsstrategi
 4. 4 Viktige oppfølgingspunkter
  1. 4.1 Effektiv og målrettet planlegging
  2. 4.2 Rett standard på rett sted
  3. 4.3 Vedlikeholdsetterslep og fornying
  4. 4.4 Klimatilpassing av fylkesvegnettet
  5. 4.5 Bærekraft og klimagassreduksjon i arbeidet med samferdsel
  6. 4.6 Naturmangfold og landskapsvern for samferdselsprosjekter
  7. 4.7 Tilrettelegging for næringstransport
  8. 4.8 Innsats innen sykkel og gange
  9. 4.9 Kollektivtransport og ny mobilitet
  10. 4.10 Trafikksikkerhet
 5. 5 Økonomiske rammebetingelser
  1. 5.1 Investeringsramme
  2. 5.2 Eksternt finansierte prosjekter
   1. 5.2.1 Bymiljøpakken på Nord-Jæren
   2. 5.2.2 Gjesdalpakken
   3. 5.2.3 Haugalandspakken
   4. 5.2.4 Nye bompakker på Haugalandet
  3. 5.3 Driftsrammer
 6. 6 Fylkeskommunale investeringer på fylkesveg 2023-2030
  1. 6.1 Overordnet portefølje på fylkesveg
  2. 6.2 Nærmere omtale av prioriterte prosjekter i Handlingsprogram 2023-2030
   1. 6.2.1 Vegprosjekt
   2. 6.2.2 Gange og sykkel
   3. 6.2.3 Mindre utbedringer og fornying
   4. 6.2.4 Skred
   5. 6.2.5 Trafikksikkerhet
   6. 6.2.6 Miljø
  3. 6.3 Tunneloppgradering
   1. 6.3.1 Bakgrunn for tunneloppgradering på fylkesvegnettet
   2. 6.3.2 Behov knyttet til tunneloppgradering i Rogaland
   3. 6.3.3 Rammer til tunneloppgradering
   4. 6.3.4 Statlig kompensasjon
   5. 6.3.5 Prioriteringer
  4. 6.4 Programområder
   1. 6.4.1 Fornying/mindre utbedringer
   2. 6.4.2 Gange og sykkel
   3. 6.4.3 6.4.3 Trafikksikkerhet, inkludert aksjon skoleveg
   4. 6.4.4 Kollektiv
   5. 6.4.5 Miljø
   6. 6.4.6 Skred
   7. 6.4.7 Planlegging
   8. 6.4.8 Egenandel ny bypakke Haugesund
 7. 7 Fylkeskommunale investeringer innen kollektiv - kapitalinnskudd til Kolumbus

2 Vedtak

Fylkestinget i Rogaland fattet den 13. desember 2022 i sak 141/2022 følgende vedtak:

«Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Samferdsel med 2023-2030 med følgende endringer:

 1. Jf. vedtak i sak om årsbudsjett og økonomiplan økes rammen for midler til gjennomføring av handlingsprogram fylkesveg med 15 mill. første år (5 mill.+10 mill. fra forskyvning av to kryss i Time kommune) og 40 mill. påfølgende år. Det legges til grunn at dette nivået videreføres i hele handlingsprogramperioden.
 2. Av den økte rammen disponeres 15 millioner kroner årlig i 2023 og 2024 til Samferdselsavdelingen, og midlene benyttes til å starte planlegging/regulering/oppstart av vei- og g/s-veiprosjekt som er rekkefølgekrav for utvikling av nye næringsområder for areal- og kraftkrevende industri i Bjerkreim, Time, Suldal og Vindafjord. Det legges til grunn lokal medfinansiering, tredjepartsfinansiering osv. i gjennomføring av prosjektene, og det kan inngås avtaler om dette.
 3. To av «tre kryss i Time» utsettes til 2027 (10 mill.). Oppgradering av 1900-krysset og Frøyland bru gjennomføres som planlagt.
 4. Mange av fylkesvegene kan med enkle tiltak oppgraderes til høyere vegklasse (oppskriving av veg i veglistene). Dette vil bidra til bedre økonomi for mange næringer. Det settes av midler (4-9 mill. årlig, ut over den økte rammen) til arbeidet jf. vedtak i sak om årsbudsjett og økonomiplan.
 5. Prosjekt Fv. 4658 Torgerkrossen-Nordmarka fremskyndes ett år, og det gås i dialog med Strand kommune om tilgang til midler innbetalt som rekkefølgekrav fra utbyggere til regulering og planlegging av prosjektet.
 6. Fylkestinget ønsker å finne langsiktige løsninger for gjennomgangstrafikken på fv. 44 i Egersund sentrum. Fylkesdirektøren bes derfor om å gå i dialog med kommunen om videre planlegging, utredning/analyser og finansiering av et fremtidig prosjekt.
 7. Fylkesdirektøren bes ved førstkommende rullering av handlingsprogrammet innarbeide følgende prosjekter i planperioden innenfor økonomisk ramme (anslag i parentes): - Viderføring av reguleringsarbeid for
  • Fv. 46 Skipavåg-Iglatjørn - Njærheim bru (47,5 mill.)
  • Fullføre Fv. 4248 g/s-vei Sogndalstrand (16 mill.)
  • Fv. 711/4722 Gatelys Sauda fra kryss Saudasjøen-Svandalen (750.000-800.000) –
  • Fv. 1 Moi Skåland (6 mill. i tillegg til allerede bevilget 2,4 fra FTU)
  • Fortau Hovsherad fra skole langs fotballbane (3 mill.)
  • Fv. 520 Miljøgate Sauda sentrum, Nordelva bru - kryss Kyrkjegata/Brugata (10 mill.)
 8. Fylkestinget viser til at det i planperioden er tilgjengelige udisponerte midler, blant annet innenfor programområder, og at det derfor vil være mulig å realisere flere mindre utbedringsprosjekter»