Handlingsprogram for samferdsel 2023‒2030

 1. 1 Forord
 2. 2 Vedtak
 3. 3 Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2023
  1. 3.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  2. 3.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  3. 3.3 Tilrettelegge for fremtidens transport
  4. 3.4 Trafikksikker transport for alle
  5. 3.5 Finansieringsstrategi
 4. 4 Viktige oppfølgingspunkter
  1. 4.1 Effektiv og målrettet planlegging
  2. 4.2 Rett standard på rett sted
  3. 4.3 Vedlikeholdsetterslep og fornying
  4. 4.4 Klimatilpassing av fylkesvegnettet
  5. 4.5 Bærekraft og klimagassreduksjon i arbeidet med samferdsel
  6. 4.6 Naturmangfold og landskapsvern for samferdselsprosjekter
  7. 4.7 Tilrettelegging for næringstransport
  8. 4.8 Innsats innen sykkel og gange
  9. 4.9 Kollektivtransport og ny mobilitet
  10. 4.10 Trafikksikkerhet
 5. 5 Økonomiske rammebetingelser
  1. 5.1 Investeringsramme
  2. 5.2 Eksternt finansierte prosjekter
   1. 5.2.1 Bymiljøpakken på Nord-Jæren
   2. 5.2.2 Gjesdalpakken
   3. 5.2.3 Haugalandspakken
   4. 5.2.4 Nye bompakker på Haugalandet
  3. 5.3 Driftsrammer
 6. 6 Fylkeskommunale investeringer på fylkesveg 2023-2030
  1. 6.1 Overordnet portefølje på fylkesveg
  2. 6.2 Nærmere omtale av prioriterte prosjekter i Handlingsprogram 2023-2030
   1. 6.2.1 Vegprosjekt
   2. 6.2.2 Gange og sykkel
   3. 6.2.3 Mindre utbedringer og fornying
   4. 6.2.4 Skred
   5. 6.2.5 Trafikksikkerhet
   6. 6.2.6 Miljø
  3. 6.3 Tunneloppgradering
   1. 6.3.1 Bakgrunn for tunneloppgradering på fylkesvegnettet
   2. 6.3.2 Behov knyttet til tunneloppgradering i Rogaland
   3. 6.3.3 Rammer til tunneloppgradering
   4. 6.3.4 Statlig kompensasjon
   5. 6.3.5 Prioriteringer
  4. 6.4 Programområder
   1. 6.4.1 Fornying/mindre utbedringer
   2. 6.4.2 Gange og sykkel
   3. 6.4.3 6.4.3 Trafikksikkerhet, inkludert aksjon skoleveg
   4. 6.4.4 Kollektiv
   5. 6.4.5 Miljø
   6. 6.4.6 Skred
   7. 6.4.7 Planlegging
   8. 6.4.8 Egenandel ny bypakke Haugesund
 7. 7 Fylkeskommunale investeringer innen kollektiv - kapitalinnskudd til Kolumbus

3 Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2023

Hovedmålet i samferdselsstrategien er å utvikle en bærekraftig samferdselssektor i Rogaland. Bærekraftig forstås da i form av både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Gjennom samferdselsstrategien har Rogaland fylkeskommune definert fire prioriterte satsingsområder. Disse oppsummeres i dette kapittelet, og i tillegg beskrives finansieringsstrategien. Samferdselsstrategien i sin helhet kan leses på nettsiden til Rogaland fylkeskommune (https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/gjeldende-planer-og-strategier/areal-og-transport/samferdselsstrategi-for-rogaland-2022-2033/). 

3.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov

Det har de siste årene vært høye investeringer innen samferdsel. Økonomiske utsikter og behovet for at fylkeskommunen har en sunn økonomi, gjør at det i årene som kommer sannsynligvis vil være mindre handlingsrom. Gjennom følgende målsetninger skal det arbeides for å få mest mulig samferdsel for pengene:  

 • Dagens vegnett skal være utnyttet på best mulig måte. 
 • Rogaland skal ha et helhetlig transportsystem, med rett standard på rett sted.  
 • Rogaland fylkeskommune skal ha høy gjennomføringsevne og effektiv oppgavehåndtering internt og i samarbeid med andre aktører
 • Rogaland fylkeskommune skal ha godt datagrunnlag, statistikk og prognoser som gir kunnskapsbaserte vurderinger og beslutninger som ivaretar morgendagens behov.

3.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø

Klimakrisen angår arbeidet med samferdsel, også i Rogaland. Både fordi klimagassutslipp fra transportsektoren må reduseres og fordi det er nødvendig å sikre at samferdselsinfrastrukturen tåler fremtidens klima. I Rogaland er det blant annet ventet at klimaendringene gir flere skredhendelser langs fylkesvegnettet. Følgende målsettinger er satt for arbeidet med klimaomstilling og livskraftig naturmiljø innen samferdsel:  

 • Transportinfrastrukturen skal tåle fremtidens (mer ekstreme) klima. 
 • Klimagassutslipp skal reduseres i samsvar med Parisavtalen.
 • Hensynet til landbruksjord, kulturmiljø, naturressurser, naturmiljøer og naturmangfold skal ivaretas i arbeidet med samferdsel. 

3.3 Tilrettelegge for fremtidens transport

Å tilrettelegge for framtidens transport handler om at transportsystemet skal være tilpasset behovene til fremtidens befolkning og bygge opp under fylkeskommunens målsetting om attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer. Samtidig handler det om at Rogaland skal styrke sin konkurransedyktighet og vektlegging av næringslivets transportbehov.

 • I byer og tettsteder skal det være enkelt og attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt. Bruk av privat bil skal reduseres i tettbygde strøk.
 • Transportsystemet i Rogaland skal bidra til å styrke fylkets konkurransedyktighet. 
 • Transportsystemet skal være universelt utformet og tilpasset fremtidens befolkning og behov. 

3.4 Trafikksikker transport for alle

Trafikksikkerhet ligger som en forutsetning i alt arbeidet på fylkesvegnettet. Samtidig er det et område hvor det er behov for å synliggjøre fylkeskommunens innsats bedre. Trafikksikker transport handler om mer enn fravær av ulykker. Det handler også om å bidra til et helsefremmende og inkluderende samfunn, konkurransedyktighet, om muligheten til å bosette seg i ulike deler av fylket og om å bidra til levende tettsteder med gode bomiljø.

 • Vi har en nullvisjon for varig skadde og drepte i tråd med nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. 
 • Det skal være trygt å gå, sykle og å reise kollektivt. 
 • Fylkeskommunen skal ha en helthetlig tilnærming til arbeidet med trafikksikkerhet 

3.5 Finansieringsstrategi

Samferdsel er kostbart, og behovet for investeringer på fylkesvegnettet er større enn de økonomiske rammene. Dette er bakgrunnen for at økonomisk bærekraftige løsninger er trukket fram som et eget satsingsområde. Gjennom samferdselsstrategien er det vedtatt en finansieringsstrategi som blant annet sier at infrastrukturprosjekter i områder hvor det finnes potensial for bompakker eller -prosjekt, skal finansieres gjennom disse pakkene. Fylkeskommunen vil da bidra med momskompensasjon, samt egenandelsbidrag i nye bompengepakker der statlige retningslinjer fordrer dette. Fylkeskommunale investeringsmidler skal brukes i områder uten tilstrekkelig grunnlag for alternativ finansiering. 

Dette er en videreføring fra Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029, som innebærer det ikke skal gjennomføres fylkeskommunale investeringer innen samferdsel i områder hvor det er mulig å få bekostet prosjekter på andre måter. Fornying er ikke omfattet av dette. I praksis betyr dette at for eksempel prosjekter innenfor bypakkeområdet på Nord-Jæren ikke vil kunne prioriteres i dette handlingsprogrammet. Det samme gjelder området som er omfattet av ny Haugalandspakke.