Handlingsprogram for samferdsel 2023‒2030

 1. 1 Forord
 2. 2 Vedtak
 3. 3 Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2023
  1. 3.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  2. 3.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  3. 3.3 Tilrettelegge for fremtidens transport
  4. 3.4 Trafikksikker transport for alle
  5. 3.5 Finansieringsstrategi
 4. 4 Viktige oppfølgingspunkter
  1. 4.1 Effektiv og målrettet planlegging
  2. 4.2 Rett standard på rett sted
  3. 4.3 Vedlikeholdsetterslep og fornying
  4. 4.4 Klimatilpassing av fylkesvegnettet
  5. 4.5 Bærekraft og klimagassreduksjon i arbeidet med samferdsel
  6. 4.6 Naturmangfold og landskapsvern for samferdselsprosjekter
  7. 4.7 Tilrettelegging for næringstransport
  8. 4.8 Innsats innen sykkel og gange
  9. 4.9 Kollektivtransport og ny mobilitet
  10. 4.10 Trafikksikkerhet
 5. 5 Økonomiske rammebetingelser
  1. 5.1 Investeringsramme
  2. 5.2 Eksternt finansierte prosjekter
   1. 5.2.1 Bymiljøpakken på Nord-Jæren
   2. 5.2.2 Gjesdalpakken
   3. 5.2.3 Haugalandspakken
   4. 5.2.4 Nye bompakker på Haugalandet
  3. 5.3 Driftsrammer
 6. 6 Fylkeskommunale investeringer på fylkesveg 2023-2030
  1. 6.1 Overordnet portefølje på fylkesveg
  2. 6.2 Nærmere omtale av prioriterte prosjekter i Handlingsprogram 2023-2030
   1. 6.2.1 Vegprosjekt
   2. 6.2.2 Gange og sykkel
   3. 6.2.3 Mindre utbedringer og fornying
   4. 6.2.4 Skred
   5. 6.2.5 Trafikksikkerhet
   6. 6.2.6 Miljø
  3. 6.3 Tunneloppgradering
   1. 6.3.1 Bakgrunn for tunneloppgradering på fylkesvegnettet
   2. 6.3.2 Behov knyttet til tunneloppgradering i Rogaland
   3. 6.3.3 Rammer til tunneloppgradering
   4. 6.3.4 Statlig kompensasjon
   5. 6.3.5 Prioriteringer
  4. 6.4 Programområder
   1. 6.4.1 Fornying/mindre utbedringer
   2. 6.4.2 Gange og sykkel
   3. 6.4.3 6.4.3 Trafikksikkerhet, inkludert aksjon skoleveg
   4. 6.4.4 Kollektiv
   5. 6.4.5 Miljø
   6. 6.4.6 Skred
   7. 6.4.7 Planlegging
   8. 6.4.8 Egenandel ny bypakke Haugesund
 7. 7 Fylkeskommunale investeringer innen kollektiv - kapitalinnskudd til Kolumbus

5 Økonomiske rammebetingelser

Rogaland fylkeskommune har en politisk styrt prosess for budsjett og økonomiplan. Fylkestinget vedtar foreløpige økonomiske rammer i juni hvert år basert på kommuneproposisjonen og andre økonomiske forutsetninger. Endelig årsbudsjett og åtteårig økonomiplan har endelig behandling i fylkestinget i desember hvert år, og det henvises til disse dokumentene for oppdaterte rammer og kostnadstall.

5.1 Investeringsramme

Handlingsprogrammet er utarbeidet i tråd med de økonomiske rammene, og er en realistisk plan for Rogaland fylkeskommunes investeringer innen samferdsel de kommende årene. Dette betyr at det vil være en vekselvirkning mellom økonomiplanen og handlingsprogrammet, hvor handlingsprogrammet på den ene siden bidrar til å synliggjøre behovet for langsiktige økonomiske rammer, samtidig som det vil rulleres og justeres i takt med de årlige budsjett- og økonomiplanprosessene. I tillegg til fylkeskommunens egne investeringsmidler, er en betydelig andel av samferdselsprosjektene på fylkesvegnettet i Rogaland finansiert med eksterne midler, da i form av bompenger og statlige tilskudd gjennom ulike bompengepakker. 

Figuren nedenfor gir oversikt over hvordan Rogaland fylkeskommunes totale investeringer innen samferdsel fordeler seg mellom fylkeskommunale midler og eksterne midler. Den fylkeskommunale andelen består av ordinære investeringer på fylkesvegnettet og kapitalinnskudd til Kolumbus AS.  Fallet i eksterne midler fra 2027 til 2028 skyldes at flere av de store fylkeskommunale prosjektene i Bymiljøpakken på Nord-Jæren er planlagt ferdigstilt de kommende årene.

Figuren viser totalen for investeringsrammer innen samferdsel. De åtte kolonnene representerer årene 2023 til 2030, der den nederste, oransje delen viser i millioner 2023-kroner hvor mye som er rammene for fylkesmidler. Øverste del av hver kolonne viser i blått hva som er rammene for eksterne midler. - Klikk for stort bildeFiguren viser totalen for investeringsrammer innen samferdsel. De åtte kolonnene representerer årene 2023 til 2030, der den nederste, oransje delen viser i millioner 2023-kroner, hvor mye som er rammene for fylkesmidler. Øverste del av hver kolonne viser i blått hva som er rammene for eksterne midler.

Fylkeskommunens egne investeringsrammer når det gjelder fylkesveg er vist i figuren nedenfor. I tillegg til ordinære rammer til fylkesveg, har fylkestinget også vedtatt ekstra bevilgninger til særskilte prosjekter og tiltak i egne saker.

Figur 2 viser fylkeskommunale investeringsrammer til fylkesveg i årene 2023 til 2030. Figuren viser også bevilgninger til særskilte prosjekter og tiltak. - Klikk for stort bildeFigur 2 viser fylkeskommunale investeringsrammer til fylkesveg i årene 2023 til 2030. Figuren viser også bevilgninger til særskilte prosjekter og tiltak.

Kapittel 6 gir en oversikt over planlagte investeringer knyttet til fylkesveg. Kapittel 7 gir oversikt over kapitalinnskudd til Kolumbus AS. 

5.2 Eksternt finansierte prosjekter

Handlingsprogram for samferdsel i Rogaland 2023-2030 konsentrerer seg primært om investeringer knyttet til fylkeskommunens ordinære investeringsmidler. En viktig del av samferdselsprosjektene på fylkesvegnettet er imidlertid finansiert med eksterne midler, da i form av bompengepakker. Disse er kort omtalt i dette kapittelet. Detaljer knyttet til prosjektportefølje og prioriteringer finnes i de enkelte pakkenes egne handlingsprogram. 

5.2.1 Bymiljøpakken på Nord-Jæren

Bymiljøpakken ble vedtatt av Stortinget gjennom St.prp. 47S (2016-2017) og bomstasjonene ble satt i drift i oktober 2018. Totalt vil det gjøres investeringer for om lag 30 milliarder kroner på Nord-Jæren over 15 år.

Staten går inn med midler i Bymiljøpakken gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan. I tillegg bidrar Rogaland fylkeskommune med momsrefusjon.

Det største prosjektet for Rogaland fylkeskommune er Bussveien. Bussveien ett av de største samferdselsprosjektene i Norge, og vil bli Norges første fullverdige bussveisystem.  I tillegg bygges ny kollektivtrase på fv. 510 mellom Jåttåvågen og Ullandhaug, og en rekke andre prosjekter innen sykkel, gange og trafikksikkerhet. 

Gjennom byvekstavtalen finansieres også investeringen knyttet til ladeinfrastruktur for kollektivtransporten på Nord-Jæren. 

5.2.2 Gjesdalpakken

I St.prp.nr. 67 (2002-2003) ble det vedtatt en rekke utbedringstiltak på og i tilknytning til fv. 450 i Gjesdal kommune, finansiert i all hovedsak med bompenger, samt delfinansiering fra staten og Rogaland fylkeskommune. Prosjektene ble spesifisert i proposisjonsteksten og tiltakene ble satt i gang. Porteføljen ble raskt kalt for «Gjesdalpakken». 

I St.prp.nr. 127 S (2009-2010) ble det vedtatt å forlenge bompengeinnkrevingen. Dermed ble det mulig å ta inn flere prosjekter. Prosjekter på fv. 450 i Sirdal kommune ble inkludert, og dermed ble både Sirdal kommune og Agder fylkeskommune med på delfinansiering av tiltak. 

I 2021 ble alle navngitte prosjekt i Gjesdalpakken ferdigstilt, og det som gjenstår er mindre tiltak på fv. 450. Hvordan de resterende midlene skal brukes på fv. 450 ble behandlet i fylkestinget i april 2022 i sak 46/2022. Innkrevingen i Gjesdalpakken pågår til og med 15.02.2024

5.2.3 Haugalandspakken

Haugalandspakken er vedtatt gjennom St.prop. 57 (2006-2007) og St.prop. 45 (2007-2008) og innebærer bompengeinnkreving i Rogalandskommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær og Vindafjord, samt Etne og Sveio i Vestland. Pakken nærmer seg slutten og innkrevingen avsluttes sommeren 2023. Det vil likevel være byggeaktivitet fra pakken også etter dette tidspunktet, for de midlene som er krevd inn i løpet av bompengeperioden. Pakken har en tredelt finansiering, med bompenger, statlige midler og fylkeskommunale midler. 

5.2.4 Nye bompakker på Haugalandet

Ettersom dagens Haugalandspakke nærmer seg slutten, arbeides det for å etablere ny bompengeinnkreving i området. Fylkestinget i Rogaland ga i sak 137/2021 tilslutning til å arbeide videre med å utrede en tredelt bompengeinnkreving:

 • Bypakke i byområdet Haugesund, som innrettes mot statlig tilskuddsordning for mellomstore byområder, hvor nullvekstmålet er et sentralt mål. Pakken utformes for å gjelde Haugesund og fastlands-Karmøy, men det skal også utredes et alternativ med kun Haugesund kommune. Ettersom dette vil bli en porteføljestyrt bypakke, er gjeldende statlig politikk at det stilles krav om egenandel fra vegeier på 20 % av investeringskostnadene, regnet eks mva. Størrelsen på Rogaland fylkeskommunes egenandel vil følgelig avhenge av pakkens totale investeringsvolum på fylkesvegnettet. I sitt vedtak av Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022, sak 124/2021, har Fylkestinget vedtatt at «Egenandeler tas ut da fylkeskommunen ønsker å utfordre prinsippet om egenandel samt den eksisterende usikkerheten rundt ordningen». Ettersom det fortsatt er fastsatt statlig politikk å stille krav om egenandel, er det i dette handlingsprogrammet lagt til grunn 20 millioner kroner i 2025 og 30 millioner kroner årlig fra og med 2026 til egenandel. Dette tallet vil kunne måtte justeres ved en senere rullering, når størrelsen er mer avklart. Det er en målsetting å kunne ha lokalpolitisk behandling av bypakken før sommeren 2023.
   
 • Egen bompengeinnkreving på Fv547 i Karmøy kommune. Det er ønskelig å utvikle Fv547 gjennom Karmøy og det arbeides med å konkretisere hvilke tiltak som kan inngå i en slik strekningsvis bompengeinnkreving. Det utredes både et ambisjonsnivå hvor en videreutvikler dagens vegtrasé og et alternativ hvor en bygger ny veg i ny trasé, særlig på den søndre delen av Fv547 forbi Åkrehamn. Det stilles ikke krav om egenandel i slike strekningsvise bompengeordninger.  Lokalpolitisk behandling vil ikke skje samtidig som bypakken, men komme på et senere tidspunkt.
   
 • Egen bompengeinnkreving på Fv47 i Haugesund og Sveio kommuner. Tilsvarende som for Fv547 i Karmøy kommune, vurderes det en egen strekningsvis bompengeordning på Fv47 mellom Haugesund og Sveio (Vestland fylke). Også her arbeides det med å fastsette ambisjonsnivå/konkretisere tiltak. Heller ikke i denne bompengeinnkrevingen stilles det krav om egenandel. Lokalpolitisk behandling vil ikke skje samtidig som bypakken, men komme på et senere tidspunkt.

5.3 Driftsrammer

Fylkeskommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Rogaland. Med drift menes oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, for eksempel brøyting av snø på vegene. Vedlikehold innebærer innsats og aktiviteter som tar vare på den fysiske infrastrukturen i et lengre tidsperspektiv.

For utførelsen av driftsoppgaver, har Rogaland vært delt opp driftskontrakene i fem områder:

 • Stavanger 2022-2027
 • Dalane 2023-2027
 • Høgsfjord 2021-2026
 • Haugalandet 2019-2024
 • Indre Ryfylke 2021-2026

Alle driftskontraktene skal fornyes i handlingsprogramperioden. Høgsfjordkontrakten vil bli innlemmet i Stavanger- og Dalane kontraktene, slik at det fra 2027 vil være fire kontraktsområder i Rogaland. Det vil bli lagt fram sak for politisk behandling av driftskontraktene i henhold til ansvar og myndighet. 

Arbeidet til Kolumbus er også finansiert av Rogaland fylkeskommune. Hvert år fastsetter fylkestinget hvor mye penger som skal brukes på å utvikle og vedlikeholde fylkets kollektivtrafikk det kommende året. Den konkrete bestillingen fra fylkeskommunen til Kolumbus er beskrevet i en leveranseavtale som omhandler blant annet økonomi, produktutvikling, kjøp av transporttjenester, billetter og priser. I leveranseavtalen settes også prioriteringer for hvilke områder og ruter Kolumbus skal fordele pengene på og hvor mye som skal gjøres.

Den årlige leveranseavtalen blir politisk behandlet samtidig med budsjett for fylkeskommunen. I denne forbindelse blir også takstnivået vedtatt. Kolumbus sin oppgave er å sette de politiske avgjørelsene ut i live. I tillegg til leveranseavtalen er det en overordnet rammeavtale mellom Kolumbus og fylkeskommunen som revideres ved behov. 

Rammene er basert på gjeldende økonomiplan med justeringer som har bakgrunn i revidert budsjett april og juni 2022, samt en gjennomgang av hvilke andre forutsetninger som har endret seg i forhold til gjeldende økonomiplan.

Tabell 1 Fylkeskommunale driftsrammer til fylkesveg og kollektiv 2023-2030

Tabell 1 Fylkeskommunale driftsrammer til fylkesveg og kollektiv 2023-2030
Mill. 2022-kr. 2023 2024 2025 2026
Drift fylkesveg 756 742 753 763
Dtift kollektiv 1326 1299 1291 1296