Handlingsprogram for samferdsel 2023‒2030

 1. 1 Forord
 2. 2 Vedtak
 3. 3 Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2023
  1. 3.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  2. 3.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  3. 3.3 Tilrettelegge for fremtidens transport
  4. 3.4 Trafikksikker transport for alle
  5. 3.5 Finansieringsstrategi
 4. 4 Viktige oppfølgingspunkter
  1. 4.1 Effektiv og målrettet planlegging
  2. 4.2 Rett standard på rett sted
  3. 4.3 Vedlikeholdsetterslep og fornying
  4. 4.4 Klimatilpassing av fylkesvegnettet
  5. 4.5 Bærekraft og klimagassreduksjon i arbeidet med samferdsel
  6. 4.6 Naturmangfold og landskapsvern for samferdselsprosjekter
  7. 4.7 Tilrettelegging for næringstransport
  8. 4.8 Innsats innen sykkel og gange
  9. 4.9 Kollektivtransport og ny mobilitet
  10. 4.10 Trafikksikkerhet
 5. 5 Økonomiske rammebetingelser
  1. 5.1 Investeringsramme
  2. 5.2 Eksternt finansierte prosjekter
   1. 5.2.1 Bymiljøpakken på Nord-Jæren
   2. 5.2.2 Gjesdalpakken
   3. 5.2.3 Haugalandspakken
   4. 5.2.4 Nye bompakker på Haugalandet
  3. 5.3 Driftsrammer
 6. 6 Fylkeskommunale investeringer på fylkesveg 2023-2030
  1. 6.1 Overordnet portefølje på fylkesveg
  2. 6.2 Nærmere omtale av prioriterte prosjekter i Handlingsprogram 2023-2030
   1. 6.2.1 Vegprosjekt
   2. 6.2.2 Gange og sykkel
   3. 6.2.3 Mindre utbedringer og fornying
   4. 6.2.4 Skred
   5. 6.2.5 Trafikksikkerhet
   6. 6.2.6 Miljø
  3. 6.3 Tunneloppgradering
   1. 6.3.1 Bakgrunn for tunneloppgradering på fylkesvegnettet
   2. 6.3.2 Behov knyttet til tunneloppgradering i Rogaland
   3. 6.3.3 Rammer til tunneloppgradering
   4. 6.3.4 Statlig kompensasjon
   5. 6.3.5 Prioriteringer
  4. 6.4 Programområder
   1. 6.4.1 Fornying/mindre utbedringer
   2. 6.4.2 Gange og sykkel
   3. 6.4.3 6.4.3 Trafikksikkerhet, inkludert aksjon skoleveg
   4. 6.4.4 Kollektiv
   5. 6.4.5 Miljø
   6. 6.4.6 Skred
   7. 6.4.7 Planlegging
   8. 6.4.8 Egenandel ny bypakke Haugesund
 7. 7 Fylkeskommunale investeringer innen kollektiv - kapitalinnskudd til Kolumbus

7 Fylkeskommunale investeringer innen kollektiv - kapitalinnskudd til Kolumbus

For kollektiv er det lagt opp til årlige investeringer på mellom 30 og 88,5 mill. kroner, da hovedsakelig til ladeinfrastruktur for batterielektrisk drift. Disse investeringene gis i form av kapitalinnskudd (aksjeutvidelse) til Kolumbus AS.  

Rogaland fylkeskommune og Kolumbus eier som hovedregel ikke kjøretøy og fartøy knyttet til kollektivtransport, men den kommende overgangen til batterielektrisk drift vil kreve investering i ladeinfrastruktur. Tidligere var det mulig å få Enovastøtte på 40 prosent av investeringskostnadene, men dette programmet er avviklet. I økonomiplanen er det lagt opp til investeringer til kollektivtransport i form av kapitalinnskudd til Kolumbus AS. Tabellen under viser hvordan disse fordeler seg i løpet av handlingsprogramperioden. Det er usikkerhet knyttet til årene etter 2026.

Tabell 9 Investeringer knyttet til kollektivtransport i perioden 2023-2030 (millioner 2022 -kroner)

Tabell 9 Investeringer knyttet til kollektivtransport i perioden 2023-2030 (millioner 2022 -kroner)
Investeringer kollektivtransport (aksjeutvidelse Kolumbus AS) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tiltak              
Haugalandet buss           40  
Nytt sanntidsutstyr i forbindelse med nytt anbud     12,5        
Finnøy ferje ladeinfrastruktur         30    
Aksjeutvidelse Kolumbus uspesifisert       30 30 30 30
Hurtigbåt Ryflyke 29,5            
Ferjesambandet Utsira - ladeinfrastruktur   36          
Ferjesambandet Vassøy - ladeinfrastruktur 6,5            
Ferjesambandet Lysefjorden - ladeinfrastruktur 12,5            
Ruteproduksjon Dalane - ladeinfrastruktur 15 15          
Ruteproduksjon Jæren - ladeinfrastruktur 25 25          
Ruteproduksjon Ryfylke nord - ladeinfrastruktur     30        
Ruteproduksjon Ryfylke sør - ladeinfrastruktur       42,5      
Sum 88,5 76 0 42,5 72,5 60 70 30