Handlingsprogram for samferdsel 2023‒2030

 1. 1 Forord
 2. 2 Vedtak
 3. 3 Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2023
  1. 3.1 Økonomisk bærekraftige løsninger som ivaretar morgendagens behov
  2. 3.2 Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø
  3. 3.3 Tilrettelegge for fremtidens transport
  4. 3.4 Trafikksikker transport for alle
  5. 3.5 Finansieringsstrategi
 4. 4 Viktige oppfølgingspunkter
  1. 4.1 Effektiv og målrettet planlegging
  2. 4.2 Rett standard på rett sted
  3. 4.3 Vedlikeholdsetterslep og fornying
  4. 4.4 Klimatilpassing av fylkesvegnettet
  5. 4.5 Bærekraft og klimagassreduksjon i arbeidet med samferdsel
  6. 4.6 Naturmangfold og landskapsvern for samferdselsprosjekter
  7. 4.7 Tilrettelegging for næringstransport
  8. 4.8 Innsats innen sykkel og gange
  9. 4.9 Kollektivtransport og ny mobilitet
  10. 4.10 Trafikksikkerhet
 5. 5 Økonomiske rammebetingelser
  1. 5.1 Investeringsramme
  2. 5.2 Eksternt finansierte prosjekter
   1. 5.2.1 Bymiljøpakken på Nord-Jæren
   2. 5.2.2 Gjesdalpakken
   3. 5.2.3 Haugalandspakken
   4. 5.2.4 Nye bompakker på Haugalandet
  3. 5.3 Driftsrammer
 6. 6 Fylkeskommunale investeringer på fylkesveg 2023-2030
  1. 6.1 Overordnet portefølje på fylkesveg
  2. 6.2 Nærmere omtale av prioriterte prosjekter i Handlingsprogram 2023-2030
   1. 6.2.1 Vegprosjekt
   2. 6.2.2 Gange og sykkel
   3. 6.2.3 Mindre utbedringer og fornying
   4. 6.2.4 Skred
   5. 6.2.5 Trafikksikkerhet
   6. 6.2.6 Miljø
  3. 6.3 Tunneloppgradering
   1. 6.3.1 Bakgrunn for tunneloppgradering på fylkesvegnettet
   2. 6.3.2 Behov knyttet til tunneloppgradering i Rogaland
   3. 6.3.3 Rammer til tunneloppgradering
   4. 6.3.4 Statlig kompensasjon
   5. 6.3.5 Prioriteringer
  4. 6.4 Programområder
   1. 6.4.1 Fornying/mindre utbedringer
   2. 6.4.2 Gange og sykkel
   3. 6.4.3 6.4.3 Trafikksikkerhet, inkludert aksjon skoleveg
   4. 6.4.4 Kollektiv
   5. 6.4.5 Miljø
   6. 6.4.6 Skred
   7. 6.4.7 Planlegging
   8. 6.4.8 Egenandel ny bypakke Haugesund
 7. 7 Fylkeskommunale investeringer innen kollektiv - kapitalinnskudd til Kolumbus

1 Forord

For å imøtekomme utfordringene innen samferdsel vedtok fylkestinget 14. desember 2021 “Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2033" (FT-sak 132/2021). Samferdselsstrategien er strategisk retningsgivende for fylkeskommunen sitt arbeid innenfor samferdsel.

Med utgangspunkt i samferdselsstrategien er det utarbeidet et handlingsprogram for samferdsel. Handlingsprogrammet er primært knyttet til investeringer, men angir også aksjoner og tiltak som Rogaland fylkeskommune skal arbeide med for å nå samferdselsstrategiens målsetninger. Dette gjelder for eksempel kartlegginger og utredninger. Investeringene er først og fremt knyttet til fylkesvegnettet, men det er også gjort greie for investeringer i form av kapitalinnskudd til Kolumbus AS. Ordinær drift og vedlikehold av fylkesvegnettet og drift kollektiv er i liten grad behandlet.

Handlingsprogram for samferdsel 2023-2030 ble behandlet av fylkestinget i 13. desember 2022 i sak 141/2022 og endringer som følge av den politiske behandlingen er tekstlig innarbeidet i dokumentet. Finansielle rammer, kostnadstall og tabeller er imidlertid ikke endret og det henvises til Rogaland fylkeskommunes gjeldende årsbudsjett og økonomiplan for detaljert oversikt over rammer og kostnadstall. Fylkestingets vedtak er i sin helhet presentert i kap. 2. Handlingsprogrammet er knyttet til fylkeskommunens eget ansvarsområde, men det er likevel lagt vekt på å ha en god dialog med kommunene i arbeidet. Det ble i februar 2022 sendt ut et likelydende brev til alle kommunene i Rogaland, der de ble bedt om å komme med innspill. 19 av 23 kommuner kom med innspill, disse er samlet i vedlegg 1.  

Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2018-2023 har fungert som en strategisk behovsmelding fra sektorens side. I praksis betyr det at tidligere handlingsprogram inneholdt flere prosjekter enn det var økonomisk handlingsrom til å gjennomføre. I dette handlingsprogrammet går en vekk fra tanken om en behovsmelding. Handlingsprogram for samferdsel i Rogaland 2023-2030 er utarbeidet i tråd med forventede økonomiske rammer.  Derfor har et viktig premiss i arbeidet vært at alle prosjekter skal vurderes på nytt. Prosjekt som lå inne i handlingsprogram for fylkesvegnettet i Rogaland 2018-2021 (2023) er ikke automatisk tatt med videre. Alle prosjekter er vurdert på nytt opp mot målsetningene i samferdselsstrategien. En oversikt over prosjekter som tidligere var prioritert, men ikke er med videre, er samlet i vedlegg 2.

Tidsperspektivet er også endret. Det er nå lagt opp til et åtteårsperspektiv, dette er for å gi større forutsigbarhet og mer rom for langsiktig planlegging. Videre legges det opp til en hyppigere rullering. Det legges nå opp til en mindre rullering hvert år i forbindelse med økonomiplanen. Disse rulleringene vil utelukkende være knyttet til investeringene, med formål om å sikre at handlingsprogrammet til enhver tid er oppdatert og i takt med økonomiske bevilgninger. En større rullering er planlagt hvert fjerde år. Da vil også delen som inneholder tiltak og aksjoner knyttet til innsatsområdene blir revidert og det blir lagt opp til ny innspillsrunde med kommunene. 

Handlingsprogrammet er bygd opp som følger: Kapittel 3 gir en overordnet oppsummering av innsatsområdene som er lagt i samferdselsstrategien. Kapittel 4 gir en oversikt over tiltak og aksjoner som vil være viktige å ta tak i for nå målsetningene innen samferdsel. Økonomiske rammebetingelser er presentert i kapittel 5. Kapittel 6 gir oversikt over investeringer på fylkesvegnettet i handlingsprogramperioden, mens kapittel 7 gir oversikt over forventet investeringer knyttet til kollektivtransport (kapitalinnskudd til Kolumbus).