Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke (regionalplanen) ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020. Planen erstatter Regionalplan for Jæren 2013-2040 og Regionalplan for Jæren 2050 del 1 (vedtatt 2019).

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke er en langsiktig plan for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging i de ti kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Kvitsøy. Sammen utgjør disse kommunene en av Norges største bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Planen ble vedtatt i fylketinget i Rogaland 20. oktober 2020.

Endret 20. september 2021.

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke (PDF, 19 MB)

Om Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Planens visjon er «en bærekraftig og endringsdyktig region» og har et perspektiv mot 2050.

Gjennom retningslinjer og faglige råd for en rekke plantema og en regional planbestemmelse for handel, angir regionalplanen felles rammer og regional politikk for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging i regionen. Planen er forankret i plan- og bygningsloven og skal legges til grunn for planlegging på alle nivå.  

Arbeidet med revidering av regionalplanen startet i 2017 og den nye planen har blitt til gjennom et omfattende samarbeid med kommunene, statlige etater, næringsliv og interesseorganisasjoner. Gjennom planarbeidet er det etablert et løpende samarbeid med disse aktørene. De vil derfor også involveres tett i arbeidet med gjennomføring av planens handlingsprogram (se kapittel 9).

Høring av regional blågrønn struktur i desember 2021 og januar 2022

30. november 2021 vedtok Fylkestinget å legge ut på høring nytt forslag til kart og retningslinje for regional blågrønn struktur. Bakgrunnen for høringen er at Fylkestinget vedtok et foreløpig kart i sin sluttbehandling av Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke i 2020.

Høringsdokument:

Vi ber om at høringsinnspill merkes med «høring – regional blågrønn struktur» og sendes på epost til firmapost@rogfk.no.

Høringsfrist: 19 januar 2022. Ta kontakt ved behov for utsatt frist.

Veiledning

For at målene i planen skal nås er det viktig med planfaglig veiledning. Rogaland fylkeskommune bidrar til dette gjennom løpende plandialog med kommuner og andre aktører. I tillegg vil det utvikles skriftlig veiledningsmateriell for flere av temaene i regionalplanen.

Veilederen Arealplanlegging på Jærsk forklarer hvordan kommunen kan gå frem for å lage arealstrategi og sette kommunalt jordvernmål i kommuneplanen.  

Veileder – arealplanlegging på jærsk (PDF, 5 MB)

Veilederen Bymessig fortetting på jærsk skal gi inspirasjon til arbeidet med by- og tettstedsutvikling, og forklarer hvordan retningslinjene i regionalplanens kapittel 6 om stedsforming, bokvalitet og uteområder kan forstås og brukes.

Veileder - bymessig fortetting på jærsk (PDF, 26 MB)

 

Kunnskapsgrunnlag

Det ligger et omfattende kunnskapsgrunnlag til grunn for den nye regionalplanen. Sentrale konsulentrapporter, notater og andre dokumenter er samlet på denne siden. Gamle plandokumenter finnes også her. 
Til toppen