Handlingsprogram for samferdsel 2023-2030

Med utgangspunkt i Samferdselsstrategi for Rogaland 2022-2033, er det utarbeidet et handlingsprogram for samferdsel i Rogaland. Handlingsprogrammet gjelder for perioden 2023-2030 og har oppmerksomhet på fylkeskommunens egne investeringer innen samferdsel.

Handlingsprogrammet er utarbeidet i tråd med rammene i økonomiplanen og prosjektporteføljen vil bli rullert årlig parallelt med økonomiplanprosessen. Handlingsprogrammet gir oversikt over hvilke prosjekt som vil gjennomføres i perioden. Disse er prioritert på bakgrunn av målsetningene i samferdselsstrategien, i tillegg til innspill fra kommunene i Rogaland. Samtidig har det vært nødvendig å velge prosjekter som det er realistisk å gjennomføre i perioden med tanke på planavklaring. Porteføljen gir en tydelig satsing på fornying og utbedring av eksisterende veg, noe som er viktig for målet om økonomisk bærekraft. Flere av prosjektene er også viktige av hensyn til miljø og klimatilpasning. Videre vil det bygges flere viktige gang- og sykkelanlegg, som både støtter opp under målsetninger knyttet til attraktive tettsteder og trafikksikkerhet. I tillegg beskrives innsats innen ikke-navngitte programområdetiltak. I tillegg til å gi oversikt over økonomiske investeringer, inneholder handlingsprogrammet viktige oppfølgingspunkter som fylkeskommunen skal arbeide med i årene fremover, slik som for eksempel kartlegginger og utredninger. 

Dokumenter

Handlingsprogram for samferdsel 2023-2030 (PDF, 12 MB)

Protokoll fra vedtak om Handlingsplan for samferdsel, fylkestinget desember 2022 (PDF, 91 kB)

Handlingsprogram for samferdsel i Rogaland, sammenstilling av innspill fra kommunene i Rogaland (PDF, 14 MB)

Til toppen