Handlingsprogram for fylkesveier i Rogaland 2018-2021 (2023)

Handlingsprogrammet tar for seg behovet for investering, drift og vedlikehold og dokumenterer behovet ut fra et realistisk ambisjonsnivå.

For å imøtekomme utfordringene innen transport vedtok fylkestinget 13. juni 2017 «Samferdselsstrategien for Rogaland 2018-2029» (FT-sak 43/17). Samferdselsstrategien er strategisk retningsgivende for fylkeskommunen sitt arbeid innenfor samferdsel.

Med utgangspunkt i samferdselsstrategien er det utarbeidet et «Handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023)». Handlingsprogrammet peker på behovet for investeringer i fysisk infrastruktur og drift og vedlikehold av infrastrukturen, samt ferge-drift i et 4/(6)-årsperspektiv og dokumenterer behovet ut fra et realistisk ambisjonsnivå. Dette er basert på faglige og politiske ambisjoner. Handlingsprogrammet fungerer som en strategisk behovsmelding fra sektorens side. Endelige prioriteringer skjer gjennom den fireårige økonomiplanen og de respektive årsbudsjettene.

Dokumenter

Handlingsprogram for fylkesvegnett (PDF, 25 MB)

Til toppen