Regionalplan for Jæren 2050 - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for Jæren 2050

Vedtatt i 2019.

Planens visjon er at vi skal være en bærekraftig og endringsdyktig region.

Hovedmålet for by- og tettstedsutvikling beskriver at:

Regionen skal ha en bærekraftig by- og stedsutvikling basert på regionale helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker verdiskapingen,  sikrer natur og kulturverdier, reduserer klimautslipp, og gir høy livskvalitet.

I tillegg til hovedmålet er det seks delmål med tilhørende strategier;

  • varige naturverdier
  • livskraftige nabolag
  • levende sentrumsområder
  • enklere hverdag
  • konkurransekraft
  • regionalt samarbeid

Planen skal bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale virkemidler for å nå målet. Den legger felles og langsiktige rammer for arealbruk og transport i regionen. Et eget handlingsprogram beskriver konkrete tiltak og prosesser som staten, fylkeskommunen og kommunene skal ha ansvaret for. Styringsverktøyene i planen er retningslinjer og regional planbestemmelse for handel.

Dokumenter

 

Kunnskapsgrunnlag

I forbindelse med arbeidet med Regionalplan for Jæren er det utarbeidet en rekke rapporter og dokumenter, disse finner du under planens kunnskapsgrunnlag.
Til toppen