Regionalplan for Jæren 2013-2040 - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for Jæren 2013-2040

Vedtatt i 2013. 

Fra og med våren 2017 er planen under revidering. Planprogrammet forventes vedtatt våren 2018, og ny plan skal vedtas i 2020. 

Planens mål forutsetter at Jæren skal: 

  • ha en byutvikling basert på regionale helhetsløsninger som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet
  • styrke verdiskapingen
  • sikre natur- og kulturverdier, og gi høy livskvalitet

Planområde

Planområdet dekker kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. 

Kommunene har deltatt aktivt i planprosessen og bidratt både i arbeidsgrupper, administrativ prosjektgruppe og politisk styringsgruppe sammen med Statens vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland. Rogaland fylkeskommune er planeier og regionalplanavdelingen har hatt prosjektledelsen.

Hovedgrep fra forrige fylkesdelplan er videreført

Det innebærer at langsiktige grenser for jordbruk, regional grønnstruktur og langsiktige utbyggingsområder ligger fast. I tillegg er retningslinjer og faglige råd oppdatert innenfor tema samferdsel, sentrumsområder, bomiljø og områder disponert til rekreasjon og landbruk.

I lokalsenter og områder avsatt til handel forutsettes det bruk av regional handelsanalyse som metodikk for å dimensjonere handel. I tillegg er det innført en regional planbestemmelse for handel som skal sikre at all handel lokaliseres innenfor definerte sentrumsområder. Bestemmelsen har direkte virkning på nye handelsetableringer i planområdet og gjelder foran kommunenes arealplaner, inntil bestemmelsen er innarbeidet i kommende kommuneplaner.

Et viktig strategisk verktøy

Fylkeskommunen er uttaleinstans til kommunale planer. Regional plan for Jæren er fylkeskommunens viktigste strategiske verktøy for å sikre en god disponering og utnyttelse av areal innen planområdet. Regionalplanen skal legges til grunn for planlegging på alle nivå.

Retningslinjene er forankret i plan- og bygningsloven. Dette gir statlige og regionale myndigheter grunnlag for både å drive med planfaglig veiledning og innspill i forberedende planarbeid i kommunene, og fremme innsigelse, hvis planforslag er i strid med retningslinjene.

Kommunene skal nå følge opp det faglige innholdet gjennom forpliktende vedtak i egne kommuneplaner og i dispensasjonssaker.

Dokumenter

Til toppen