Rogaland fylkeskommune nominert til Jordvernprisen 2021

To traktorer på stort jorde - Klikk for stort bildeRogaland fylkeskommune er nominert til den nasjonale jordvernprisen 2021. Bakgrunnen for nominasjonen er fylkeskommunens arbeid med «Jordvernstrategi for matfylket Rogaland» som er utarbeidet i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland. I tillegg trekkes fylkeskommunens systematiske arbeid med jordvernmål i regionale planer fram som bakgrunn for nominasjonen.

– Det er utrolig kjekt å bli nominert til Jordvernprisen 2021! Vi har i flere år jobbet med å inkludere jordvernmål i våre regionale areal- og transportplaner. Denne nominasjonen er et skikkelig klapp på skulderen til alle de som har jobbet med jordvernstrategien og med fagfeltet regionalplanegging i fylkeskommunen, sier Christine Haver regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune.

Det er Statsforvalteren i Rogaland som har nominert Rogaland fylkeskommune til prisen.

I nominasjonen står det:

«Den viktigaste grunnen til vårt forslag er Rogaland fylkeskommune sitt arbeid med Jordvernstrategi for matfylket Rogaland, med endeleg samrøystes vedtak i fylkestinget 12. juni 2019. Dette kan seiast å vere ein merkedag for jordvernet i Rogaland. Det er her vedteke eit mål om at omdisponering av jordbruksareal innan 2022 skal vere under 400 dekar i året i Rogaland, inkludert omdisponeringa innan landbruket.

Vår vurdering er at dette viktige arbeidet frå Rogaland fylkeskommune har gitt auka merksemd på jordvern i regionen, og at jordvern i aukande grad også har fått politisk merksemd. Eksempelvis gjeld dette utnytting i område som er avklarte for utbygging.»

Regionalplanlegging med jordvern på dagsorden

Rogaland fylkeskommune har gjennom mange år hatt en sentral rolle knyttet til jordvern i regionen, særlig gjennom arbeidet med regionale areal- og transportplaner. «Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren», som ble vedtatt oktober 2000, var første plan i landet der det var trukket langsiktig grense for landbruk på regionalt nivå. Grensen er senere formalisert og kartfestet i alle de aktuelle kommunene.

Jordvernmålet fra jordvernstrategien er tatt videre i Regionalplan for Jæren og søre Ryfylke, som nylig ble vedtatt i fylkestinget. I denne planen er det nå lagt opp til at hver kommune skal drøfte sitt eget jordvernmål ved revisjon av kommuneplan. Planområdet omfatter her et av de viktigste landbruksområdene i landet, med anslagsvis ti prosent av det nasjonale husdyrholdet. Regionalplanen har klart mål om redusert tap av jordbruksjord til utbyggingsformål, og gir tydelige retningslinjer knyttet til arealbruk i landbruksområdene. Jordvern er også framhevet som et viktig hensyn i de andre regionale areal- og transportplanene.

Planforum viktig redskap for jordvernet

– Rogaland fylkeskommune har gjennom de siste to årene gjort et grundig arbeid for å få oppmerksomhet rundt planforum som et viktig dialogpunkt i krevende plansaker. Gjennom planforum er det mulighet til å ha en tidlig dialog mellom sektorstyresmakter og kommuner, blant annet for å avgrense tap av jordbruksjord. Her har også Statsforvalteren i Rogaland vært en viktig bidragsyter. Dette arbeidet har vist seg å gi gode resultater, sier regionalplansjefen.

Krevende jordvernsaker på dagsorden

Det er fremdeles en del krevende saker knyttet til jordvern, naturlig nok i et pressfylke som Rogaland.

– Debatten rundt kraftkrevende industri og nedbygging av jordbruksjord pågår jo for fullt i fylket for tiden. Det er alltid krevende å ta hensyn til både jordvernet og ønsket om nye næringsarealer, med utbygginger i sårbare områder. Da er det viktig at vi har regionale planer som ser dette i en helhet, avslutter regionalplansjefen.

 

Statsforvalteren i Rogalands oppsummering for nominasjonen:

  • Samrøystes vedtak i Rogaland fylkesting om regional jordvernstrategi i juni 2019
  • Konkret jordvernmål på maks 400 dekar
  • Initiativ for å få etablert eit betre rapporteringssystem for årleg tap av jordbruksjord
  • Jordvern godt framheva i regionalplanlegginga
  • Aktiv styring av vekst og utviklingsretning i regionalplanar
  • Auka fokus på effektiv arealutnytting og redusert transportarbeid
  • Planforum som viktig verktøy i jordvernet
Til toppen