Festivaler

Gjennom festivalstøtten skal Rogaland fylkeskommune bidra til et mangfold av kulturfestivaler i hele Rogaland.

Søknadsfristen er 1. desember hvert år

Søknadsskjemaet blir gjort tilgjengelig ca en måned før søknadsfristen.  

Dersom søknadsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag.

Hvem kan søke?

Fylkeskommunalt tilskudd til festivaler kan gis til kommuner, institusjoner og andre søkere. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket.

Generelle krav

Festivaler som får/mottar økonomisk støtte av fylkeskommunen forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen på festivalen.

Forholdene skal i størst mulig grad legges til rette for personer med funksjonsnedsettelse.

Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Det forutsettes at det i aktuelle sammenhenger gjøres kjent at festivalen er støttet av Rogaland fylkeskommune.

Retningslinjer for tilskudd til festivaler (PDF, 62 kB)

Hva gis det støtte til?

Det forutsettes at festivalene tilhører det kulturpolitiske ansvarsområdet (herunder kunst, kulturarv og frivillighet), med unntak av idrett. De kulturelle uttrykksformene skal være festivalens hovedfokus.

Festivaler som skal vurderes for støtte må omfatte større deler av fylket eller på annen måte, eks. ut fra tematisk fokus, ha krav på regional interesse.

Festivalen må være av minimum 2 dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement hver dag.

Det kan søkes om støtte til festivaler som skal gjennomføres i det påfølgende året etter søknadsfristen.

Festivalen må være rettet mot allmennheten og ikke være forbeholdt enkeltgrupper.

Hva gis det ikke støtte til?

Det gis ikke støtte til festivaler med hovedfokus på mat, næringsutvikling, folkehelse eller liknende.

Prioriteringskriterier:

  • Festivalen er ny
  • Festivalen har begrenset mulighet til å gå i økonomisk balanse uten offentlig støtte
  • Festivalen vender seg særlig mot barn og unge
  • Det tilstrebes en spredning i sjanger og geografisk fordeling
  • Festivaler som legger arrangement/konserter ut i regionen kan prioriteres foran stasjonære festivaler

Søknadsprosedyre

Søknad om støtte fremmes elektronisk og må inneholde budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) samt fyldig omtale av tiltaket. Program/programskisse må vedlegges. Det fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av budsjettet.

Teksten i rammen «Beskrivelse av tiltaket» i søknadsskjemaet vil bli brukt i det offentlig tilgjengelige saksfremlegget. Det må derfor her gis en god og helhetlig beskrivelse av tiltaket.

 Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Rapportering

Tilskudd utbetales etter at festivalen er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av festivalen sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. For tiltak/prosjekt der samlet bevilgning fra fylkeskommunen overstiger 200 000 kroner, skal det fremlegges revisorgodkjent regnskap. Ved tildelingsbeløp under 200 000 kroner skal regnskapet signeres av (oppnevnt) regnskapsansvarlig. Rapport og regnskap sendes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte rapporteringsskjema.

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som omsøkt. Eventuelle endringer må avklares med fylkeskommunen. Tildelt beløp kan avkortes dersom festivalen ikke er gjennomført som omsøkt/i henhold til retningslinjene.

Tilskuddet skal fortrinnsvis benyttes i tildelingsåret. Det kan søkes om utsettelse for å ivareta nødvendig ferdigstillelse av regnskap. Dette må gjøres innen fristen som settes i tilsagnsbrevet. Etter to år faller bevilgningen automatisk bort.

Rapportskjema er midlertidig utilgjengelig. Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon.