Tilskudd til energikartlegging for frivilligheten

Har din frivillige organisasjon, lag eller forening behov for å kartlegge energitilstanden i egne bygg? Kanskje ønsker dere å engasjere eksterne rådgivere som kan hjelpe dere med å identifisere hvilke tiltak som kan redusere energibehovet i bygget?

Som en engangsbevilgning har fylkeskommunen satt av én million kroner i 2023 til energikartlegging i bygg som eies og drives av frivillige organisasjoner.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Søknader som tilfredsstiller kriteriene, vil normalt bli innvilget støtte, så lenge det er tilgjengelige midler igjen i tilskuddsordningen.

Siste søknadsfrist er 1. desember 2023. 

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen til Regionalforvaltning. 

Søk tilskudd til energikartlegging

Formål

Formålet er å bidra til at frivillige lag og organisasjoner i Rogaland kan få kartlagt energitilstanden i egne bygg og få en oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibruk og/eller effektbehov, samt muligheten for lokal fornybar energiproduksjon i egen bygningsmasse. Kartleggingen skal resultere i konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet og i hvilken rekkefølge tiltak bør gjennomføres.

Hvem kan søke om tilskudd?

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som eier bygg i Rogaland. 

Virksomheter som ikke er registrert som frivillig organisasjon, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert som frivillig organisasjon. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert som frivillig organisasjon, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.

Hva kan det søkes støtte til?

Du kan søke støtte til 

 • kartlegging av energireduksjonstiltak (for eksempel relatert til ventilasjon, oppvarmingsløsninger, isolasjon og kuldebroer)
 • kartlegging av tiltak for lokal energiproduksjon (for eksempel solceller, solfangere og varmepumpeløsninger)

Du kan ikke søke støtte til 

 • energikartlegging som allerede er gjennomført, igangsatt eller bestilt
 • kartlegging i privatboliger eller bygningsmasse som primært leies ut til bolig- eller næringsformål
 • gjennomføring av energitiltak (Se egen tilskuddsordning for gjennomføring av energitiltak)

Krav til søknaden

 • Energikartleggingen må gjennomføres på bygg i Rogaland.
 • Hvilke(t) bygg det søkes tilskudd for må oppgis i søknaden.
 • Organisasjonen som søker må eie bygget hvor kartleggingen skal gjennomføres.
 • Bygget det søkes om støtte til, må brukes til aktiviteter, arrangementer eller drift i regi av den frivillige organisasjonen.
 • Kartleggingen det søkes om støtte til, skal gjennomføres av ekstern rådgiver. Rådgiveren må ha kompetanse til å utarbeide en kartleggingsrapport som tilfredsstiller kravene opplistet under overskriften «Krav til kartleggingen».
 • Organisasjonen som søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Fylkeskommunen henstiller til mottaker av tilskudd om at bygg det søkes om støtte for, i størst mulig grad er universelt utformet og lagt til rette for personer med funksjonsnedsettelse.
 • Søknaden må inneholde en kopi av tilbud fra ekstern leverandør/konsulent for utarbeidelse av energianalyse/energikartlegging. Kopien må inneholde:
  • et fullstendig kostnadsestimat for gjennomføring av energikartlegging
  • spesifikasjoner av hvor omfattende kartleggingen skal være
  • en oversikt over hvilke tiltak som skal kartlegges (energireduksjon og/eller lokal fornybar energiproduksjon)
 • Tilskuddet må ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket det søkes støtte til.
 • Fylkeskommunen gir maks tilskudd på 50 prosent av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.
 • Det kan søkes om maksimalt 20 000 kroner per kartlagte bygg.
 • Svar på søknaden må foreligge før det inngås avtale med leverandør.

Krav til kartleggingen

 • Kartleggingsrapporten må ta hensyn til at personer uten fagkompetanse på kartlagte tiltak på egen hånd skal kunne sette seg inn i de mest vesentlige delene av innholdet.
 • All energiberegning skal gjennomføres i henhold til NS-3031: 2014 eller SN-NSPEK 3031: 2021.
 • Kartleggingsrapporten skal inneholde
  • en samlet oversikt over alle kartlagte tiltak
  • en oversikt over hvilke tiltak som anbefales gjennomført
  • en anbefaling av hvilken rekkefølge tiltakene anbefales gjennomført
  • et kostnadsestimat per tiltak
  • en beregning av byggets samlede energibehov før tiltak
  • en oversikt over energireduksjon per tiltak dersom det er kartlagt energireduksjonstiltak. Ved kartlegging av tiltak for lokal energiproduksjon skal rapporten inneholde en oversikt over hvor mye energi som produseres, samt når det produseres. Forutsetningene for beregningene må komme frem. 
  • Lønnsomhetsberegning per tiltak skal utarbeides som følger:

   Lønnsomheten beregnes for tre scenarioer for gjennomsnittlig årlig energipris, inklusiv nettleie og avgifter. En lav, en middels og en høy pris basert på vurdering av fremtidig energipris for området. For eksempel: 
   • Lav: 80 øre/kWh
   • Middels: 100 øre/kWh
   • Høy 150 øre/kWh

Vilkår ved tildeling av støtte

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må bli godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Rogaland fylkeskommune må oppgis som finansieringskilde dersom det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre.
 • Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler og lignende) skal Rogaland fylkeskommunes logo være synlig.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Tilsagn som ikke er benyttet etter utløpet av perioden vil bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt, for eksempel dersom rådgiveren ikke møter kvalifikasjonskravene som er satt.
 • Det forutsettes at søker ved forespørsel fra fylkeskommunen deler resultater og erfaringer fra prosjektet.

Utbetalingsprosedyre og rapportering

 • Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap, utfylt og sendt inn gjennom Regionalforvaltning.no.
 • Kartleggingsrapporten fra energirådgiver skal legges ved utbetalingsanmodningen, sammen med dokumentasjon for påløpte kostnader til gjennomføring av energirådgivningen.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på̊ vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.