Tilskudd til klimaomstilling og natur- og miljøtiltak

Solceller på taket av en stor låvebygning - Klikk for stort bildeUlike prosjekter som blant annet skal jobbe for å øke bruken av solenergi, redusere klimagasser, sikre bedre overvannshåndtering og kartlegge naturverdier har fått økonomisk støtte.

Tilskudd til klimaomstilling

Blant tiltakene som får tilskudd i år, er Naturvernforbundets prosjekt Solsats, som jobber for økt bruk av solenergi i Rogaland. Klepp kommune får tilskudd til utredning av gjenåpning av Skådeheikanalen, der målet er både bedre overvannshåndtering, bedre vannkvalitet og økt biologisk mangfold. Lervig bryggeri får tilskudd til et innovasjonsprosjekt som består i å redusere bryggeriets CO2-utslipp, gjennom installasjon og tilpassing av anlegg for CO2 fangst.

Tilskudd til klimaomstilling skal bidra til å fremme klimaarbeidet i Rogaland og sørge for måloppnåelse i regionale klimaplaner. Dette gjelder tiltak som bidra til reduksjon av klimagasser, og tilpasning av natur og samfunn til et våtere og villere vær. Tilskuddsordningen bidrar mot langsiktig utviklingsmål om klimaomstilling og livskraftig naturmiljø som er et av de fire hovedsatsingsområdene i Utviklingsplan for Rogaland.

Tildelt støtte i 2022

Tilskudd til klimaomstilling 2022
Søker Prosjekt Sum i kroner
Naturvernforbundet Solsats 100 000
Gjesdal kommune Klimagasskutt i Gjesdal kommune 190 000
Stavanger kommune Kartlegging av kjøremønster for optimalisering av transportlogistikk 200 000
Klepp kommune Pilotprosjekt: gjenåpning av Skådeheikanalen 306 250
Lervig Bryggeri CO2 fangst og gjenbruk  203 750

Tilskudd til natur- og miljøtiltak

Håelva i Hå kommune sett fra luften - Klikk for stort bildeTilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på naturen som grunnlag for liv, utvikling og opplevelse i Rogaland. Den skal også bidra til å nå de natur-relaterte målene i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024. Ordningen bidrar mot langsiktig utviklingsmål om klimaomstilling og livskraftig naturmiljø som er en av hovedprioriteringene i Utviklingsplan for Rogaland.

Vi gir blant annet tilskudd til Hå og Klepp kommuner til å kartlegge naturverdiene i jordbrukslandskapet på Jæren, for å bedre kunne ta naturhensyn i arealplanleggingen. Fjerning av sitkagran i områder med kystlynghei på Karmøy, hvor det stedegne naturmangfoldet trues av gjengroing er et annet eksempel på tiltak som får støtte.

Tildelt støtte i 2022

Tilskudd til natur- og miljøtiltak 2022
Søker Prosjekt Sum i kroner
Jæren friluftsråd Blått flagg Orresanden 20 000
Avaldsnes grunneigarlag Avaldsnes vikinglandskap 37 000
Karmøy kommune Strandrydding Vi rydder hele Karmøy 30 000
Hå kommune Kartlegging av økologiske funksjonsområder i Hå og Klepp kommuner 150 000
Ole Erik Fylkesnes Kampen mot sitkagran 10 000
Gjesdal kommune Beite av friarealer i tettstedene 20 000
Haugesund kommune Restaurering av våtmark ved Bleikmyr 75 000
Friluftsrådet vest Miljølæreaktiviteter Blått flagg 25 000
Naturvernforbundet Naturkunnskap til folket versjon 2.0 30 000
Tom Ree Maskin AS Tilrettelegging for sandsvale 10 000

De ulike tilskuddsordningene ble behandlet i Regional-, kultur- og næringsutvalget 24. mars.

Til toppen