Tilskudd til bedriftsintern opplæring i Rogaland

Oppdatert informasjon om Bedriftsintern Opplæring (BIO) for 2022, vil komme i midten av februar 2022.

Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov, og som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

Ved endrings- og utviklingsbehov kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Rogaland fylkeskommune har forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen bedriftsintern opplæringen.

I 2021 ble den økonomiske rammen økt på grunn av pandemien. Rogaland fikk 26,8 millioner kroner i ny korona-krisepakke fra regjeringen.

Søknadsfrist

Løpende inntil den økonomiske rammen er bevilget. Søknadsportalen for året stenger den 15. desember.

Søknadsskjema

Søknad sendes i www.regionalforvaltning.no

Hvem kan søke om tilskudd?

  • En eller flere bedrifter med omstillingsbehov. Omstilling er her definert som endring av bedriftens produksjon eller målsetning om å etablere seg på nye markeder. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen til ansatte i bedriften for å kunne gjennomføre omstillingen.
  • Små- og mellomstore bedrifter (under 250 ansatte) som oppfyller formålet med ordningen og som har ansatte i Rogaland.

Økonomisk ramme for ordningen

Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring har en økonomisk ramme på cirka 30 millioner kroner i 2021.

Støttebeløp: Inntil 400 000 kroner

Støttebeløp vil bli vurdert ut ifra antall ansatte som deltar i opplæringen og med en maksimal sats på 40 000 kroner per ansatt.

Hva kan det søkes støtte til?

  • Utgifter til kurs, kursmateriell, reiseutgifter, lønnsutgifter til deltakerne, rådgivningstjenester og veiledningstjenester.

Krav til søknaden

Krav til egeninnsats: minimum 30% av prosjektkostnadene. Egeninnsats må synliggjøres i kostnads- og finansieringsplanen.

Timerate for beregning av egeninnsats er maksimalt 450 kroner i timen.

Støtten vil bli gitt som bagatellmessig støtte.

Retningslinjer, krav, kriterier og vilkår 

Sekretariatet for ordningen forbeholder seg retten til å kunne diskutere søknadene med andre parter i virkemiddelapparatet, eksempelvis Innovasjon Norge.

I de tilfeller hvor sekretariatet ser det nødvendig, vil sekretariatet be søker signere en egenerklæring hvor søker bekrefter at de ikke er i økonomiske vanskeligheter.

Når får du svar på søknaden?

Inntil ti arbeidsdager fra mottatt søknad.

Utbetaling og rapportering  

Etter gjennomført prosjekt må tilskuddsmottaker sende en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjekt med resultater og måloppnåelse i samsvar med godkjent søknad.  Det skal føres et særskilt prosjektregnskap for tiltaket som skal godkjennes av autorisert revisor/regnskapsfirma, og det skal fremlegges dokumentasjon på gjennomført opplæring. 50 prosent av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning. De resterende midlene utbetales etter godkjent sluttrapport.  

Prosjekter som har fått støtte til bedriftsintern opplæring

Til toppen