Næringslivet trenger også langsiktige tiltak - Rogaland fylkeskommune

Næringslivet trenger også langsiktige tiltak

Klikk for stort bildeKorona- og oljepriskrise gir store utfordringer for næringslivet i Rogaland. For oljeleverandørnæringen er ikke omstilling, men overlevelse hovedfokuset nå.

Fylkestinget fikk 28. april presentert resultatene fra spørreundersøkelsen «effekter på næringslivet og behov for tiltak under korona- og oljepriskrisen 2020». Svarene viser blant annet at arbeidsledigheten i Rogaland er under landsgjennomsnittet og langt under ledigheten i Oslo. Konklusjonen er at dette så langt ikke er noen «oljesmell».

– Selv om koronakrisen har ført til et sterkt fall i oljeprisen, er oljeleverandørnæringen så langt ikke ekstremt sterkt rammet av korona-krisen. Men om det ikke tas grep, vil det fort endre seg, sa seniorforsker Atle Blomgren ved forskningsinstituttet NORCE.

Viktig at regjeringen hjelper

På vegne av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Greater Stavanger og Haugaland Vekst har NORCE gjennomført 90 telefonbaserte intervjuer med sentrale bedrifter i hele Rogaland i perioden 15. til 27. april.

– Dette har gitt et representativt utvalg og et godt grunnlag for å utarbeide tiltak og prosjekter som kan hjelpe næringslivet i regionen, sier Atle Blomgren.

Bakgrunnen for undersøkelsen var for å få en dypere innsikt i de største utfordringene for de ulike bransjene og hvilke tiltak næringene selv vurderer som de viktigste for å komme gjennom krisen.

– Når ringvirkningene av den første fasen av koronakrisen viser seg, vil dette kunne ha stor betydning for olje- og gassindustrien. Det vil også påvirke de store operatørene og nedover til leverandører og andre i næringen. Derfor er det viktig at regjeringen nå sørger for å avhjelpe industrien. Vi ønsker ikke større konsekvenser for den viktigste næringen vi har, enn vi så etter forrige krise. Grønn industri hviler på skuldrene av denne bransjen, og uten denne kompetansen, får vi ingen grønn omstilling, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

NORCE Korona oljepris krise 2020 Presentasjon (PDF, 3 MB)

Betydelige konsekvenser

Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, mener undersøkelsen bekrefter at regionen har to utfordringer som rammer næringslivet; koronaviruset og et kraftig oljeprisfall. 

– Selv om ledigheten i øyeblikket ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet, er det all grunn til å tro at vår region vil måtte leve med betydelige konsekvenser både av koronakrisen og oljenedturen i lang tid framover, sier Wirak.

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger, mener undersøkelsen også gir en klar tilbakemelding på hva som vil være de viktigste virkemidlene – både på kort og lang sikt.

– Olje- og gassnæringen inngår mer langsiktige kontrakter som gjør at vi nok ikke ser virkningene før det har gått noe tid. Det så vi også under oljekrisen. Eksportandelen har gått nedover etter oljekrisen og det viser hvor viktig det er at vi har et hjemmemarked. Dette gjelder olje og gass, men også satsing på havrommet generelt, med havvind og oppdrett til havs, sier Stavangerordføreren.

Investeringer må opprettholdes

Spørreundersøkelsen ba bedriftene svare på hvilke tiltak som vil ha størst effekt. De to klart viktigste offentlige tiltakene så langt er endringene i permitteringsregelverket og den midlertidige reduksjonen i arbeidsgiveravgift. Andre viktige tiltak er Norges Banks kutt i styringsrenten og ordningen med kompensasjon for unngåelige faste kostnader.

– Som undersøkelsen også viser er det viktigste tiltaket nå å aktivt tilrettelegge for at investeringer opprettholdes. Det kan være ordninger for skatteutsettelse for olje og gassnæringen, sikring av rammebetingelser og stimulere til snarlig utbygging av flytende havvind, offshore havbruk og andre muligheter som bygger på kompetansen og erfaringen fra olje og gassnæringen. Det å stimulere til denne type kompetanseglidning og crossover-tekning vil kunne være et viktig virkemiddel for omstilling i vår region fremover, sier Tormod Karlsen, daglig leder i Haugaland Vekst.

Når det gjelder ønsker om ytterligere offentlige tiltak, er det noen som peker seg ut:

– Reduksjon og utsettelse av skatter og avgifter for å avhjelpe likviditetssituasjonen i selskap Klikk for stort bildeSeniorforsker Atle Blomgren, NORCE   trekkes fram. Det samme gjør tiltak for opprettholdelse av aktivitet på norsk sokkel. Oljeleverandørnæringen ønsker også tiltak som kan hjelpe dem videre i grønn omstilling, men hovedfokuset nå er ikke omstilling, men overlevelse. I tillegg ønsker næringslivet forskuttering av offentlige investeringer og oppdrag for å opprettholde aktivitet, oppsummerer Atle Blomgren ved NORCE.

Matfylket har positiv effekt

Tradisjonelt har Rogaland veldig lav ledighet. Men under «oljesmellen» i 2014-2018 hadde Rogaland høyere ledighet enn Oslo. Nå er ledigheten i Oslo langt høyere. Blomgren mener det har sammenheng med en større andel hotell-, restaurant og turistnæringer som er stengt i Oslo.

– Oljeleverandørnæringen er veldig utsatt og utviklingen her ser ut til å forverres for hver dag som går, sier Atle Blomgren.

Rogaland handler mye om olje og gass. Men det er også matfylket, noe som har vært positivt gjennom koronakrisen.

– Fylkets matprodusenter gjør det generelt ganske bra, med unntak av små leverandører som primært leverer til restaurantene som nå er stengt, sier seniorforsker Atle Blomgren.

Et annet interessant funn er at det er de norsk privateide selskapene som er i stor fare for økonomiske problemer på grunn av koronakrisen. Blomgren mener disse er mer utsatt fordi de har mindre egenkapital enn ressurssterke utenlandsk- og offentligeide selskaper.

Til toppen