Kulturlandskap - Rogaland fylkeskommune

Kulturlandskap

Landskapet endrer seg i takt med at samfunnet endres og med naturens egne endringsprosesser. Enger gror igjen, grenser flyttes, stedsnavn endres, byer og tettsteder vokser, nye veier bygges og eldre hus rives for å gi plass for ny bebyggelse. Landskapet har alltid vært i forandring. Men omfanget og tempoet i endringene er særlig tydelige i vår egen tid.

Kvitlen i Bjerkreim kommune som er en del av KULA-området Ørsdalen - Klikk for stort bildeKvitlen i Bjerkreim kommune som er en del av KULA-området Ørsdalen Øyvind Malmin

Arbeidet med å forvalte og utvikle natur- og kulturverdiene i landskapet er derfor stadig mer utfordrende. Også framtidas mennesker skal leve i og av landskapet. Vår utfordring er å nytte det som ressurs i samfunnsutviklingen på en slik måte at vi bevarer og videreutvikler dets kvaliteter i et langsiktig perspektiv.

KULA (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse)

KULA er et Nasjonalt register, kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommuner og andre myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det klargjør til hvilke landskap det knytter seg nasjonale interesser, hva disse består i og hvordan de bør ivaretas. Dette skal bidra til økt forutsigbarhet i arealplanleggingen. Registeret ble etablert av Riksantikvaren i 2015, og Rogaland startet arbeidet i 2016. Målet er at registeret for Rogaland skal ferdigstilles i løpet av 2020. 

Riksantikvarens side om Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket, utpekte regjeringen i 2009 22 helhetlige landskap i Norge med store biologiske og kulturhistoriske verdier. Områdene følges opp med en særskilt forvaltning.

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.

I Rogaland inngår landskap i Rennesøy og Suldal

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Til toppen