Frivillighetens år 2022- ny tilskuddsordning til lokale, historiske ferdselsårer

I anledning frivillighetens år i 2022 har klima og miljødepartementet satt av midler til lokalt og frivillig arbeid for å tilrettelegge, skjøtte og formidle historiske veger, stier og ferdselsårer

Hva kan man søke om

Hver enkel forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000. Midlene skal gå til arbeide på historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse.

Midlene kan både gå til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer eller revitalisering av eksisterende. Det gis midler til å gjennomføre ulike tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge og formidle lokale, historiske ferdselsårer.     

Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.     

Søknadsprosess

Interesserte lag og foreninger må sende søknad til Rogaland fylkeskommune som prioriter søknadene og sender disse samlet til Riksantikvaren.  

Riksantikvaren vil på grunnlag av regionalforvaltningens prioritering fordele midlene og sende tilskuddsbrev til søkerne med kopi til fylkeskommunen.

Midlene blir sendt samlet til fylkeskommunene, som utbetaler til søker når tiltaket er gjennomført og kort rapport foreligger.

Tiltaket må være gjennomført og midlene utbetalt i løpet av 2022. Rapport sendes til fylkeskommunen senest 15 november.

Gå til tilskuddsordningen

Der vil dere finne mer informasjon om søknadsfrist, hvor søknaden skal sendes  og hva søknaden skal inneholde.

Til toppen