Folkets Hus foreslås fredet

Folkets hus i Sauda - Klikk for stort bildeFolkets hus i Sauda Benjamin Nordhagen Fredningsforslaget for Folkets Hus i Sauda er lagt ut til offentlig ettersyn. 31. august er frist for å komme med merknader eller uttalelser.

I samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 2 er fredningsforslaget for Folkets Hus i Sauda lagt ut til offentlig ettersyn.

Bakgrunn for fredningen

Formålet med fredningen er å bevare den arkitektoniske og kulturhistoriske verdien til Folkets Hus i Sauda, som et kulturminne av lokal, regional og nasjonal verdi. De kulturhistoriske verdiene knytter seg til industri- og arbeiderhistorien, særskilt arbeiderklassens kamp for bedre livsvilkår.

Bygningen skal ivaretas som eksempel på et samlingssted for den tidlige arbeiderbevegelsen og som symbol for arbeiderklassens sosiale kamp. De arkitektoniske verdiene knytter seg til bygningens stiltrekk og estetiske kvaliteter. Bygningen har stiltrekk fra både nyklassisisme og funksjonalisme, med høy kvalitet på materialbruk og detaljering. Byggets arkitektoniske uttrykk skal ivaretas.

Fristen for å komme med merknader eller uttalelser er 31. august 2022.

Skal sikre bygningens arkitektur

Fredningen av eksteriøret skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i den arkitektoniske utformingen og detaljer, så vel som fasadeløsning, opprinnelige vinduer/dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Fredningen skal videre bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i det freda interiøret til bygningen.

Nyklassisisme og nye funksjonalisme

Bygningen er tegnet av en av Rogalands mest markante arkitekter, nemlig Gustav Helland. Helland var utdannet i Tyskland og arbeidet der i tolv år, før han slo seg ned i Stavanger, i begynnelsen av første verdenskrig. I perioden fra 1914 til 1960-tallet var Helland svært aktiv, spesielt i Stavanger, men også andre steder i Rogaland. I Sauda var han også meget aktiv og tegnet både Sauda sykehus, Folkets Hus, Sauda rådhus og store deler av bygningsmassen i den nye bydelen Åbøbyen.

Folkets Hus er oppført i en stilmessig brytningstid og har innslag av både nyklassisisme og den nye funksjonalismen, som gjorde seg gjeldende i Norge på 1930-tallet. Arkitekturen og materialvalget er et symbol på hvilke ressurser det ble lagt i oppføring av bygninger knyttet til industrien på første halvdel av 1900-tallet. Dette i likhet med andre bygninger knyttet til industrien, som kraftstasjonen Sauda 3.

Industri- og arbeiderhistorie

Folkets Hus i Sauda representerer en del av industri- og arbeiderhistorien som ikke bare har vært avgjørende for utviklingen av Sauda, men som også har satt avtrykk i den nasjonale historien. Norge var på begynnelsen av 1900-tallet en ung nasjon og det var viktig å bygge opp økonomien. En av områdene det ble satset på, var utnyttelsen av vann til kraft og industri knyttet til dette. Denne industrien dannet grunnlaget for utviklingen av steder som Sauda, Odda og Rjukan.

Med en økt industrialisering og urbanisering av Norge ble en stadig større andel av befolkningen tilhørende arbeiderklassen. Utover på 1900-tallet vokste arbeiderbevegelsen frem med organisering i fagforeninger og krav om bedre arbeidsvilkår og høyere lønn. De mange møte- og forsamlingslokalene, eller «Folkets Hus», som ble bygget i Norge, er et synlig bevis på arbeiderbevegelsens viktige posisjon utover på 1900-tallet.

Folkets Hus i Sauda er ikke bare et symbol på arbeiderbevegelsens betydning i Sauda og Rogaland, men i hele landet. Bygget forteller en viktig del av utviklingen av Norge til et moderne industrisamfunn på 1900-tallet.

Har du merknader?

Eventuelle merknader sendes til Rogaland fylkeskommune på epost firmapost@rogfk.no innen 31. august 2022. E-posten merkes «Fredning av Folkets Hus i Sauda».

Folkets Hus i Sauda - Forslag om fredning (PDF, 544 kB)

Dokumentasjonsvedlegg folkets hus (PDF, 5 MB)

Til toppen