Tilskudd til kulturbygg 2020 - Rogaland fylkeskommune

Tilskudd til kulturbygg 2020

Klikk for stort bildeTou Scene, Stavanger Tou Scene Fire sentrale kulturbygg i Rogaland får tilsammen 8,8 millioner kroner i tilskudd. 

Omfanget av søknader i årets runde, både med tanke på antall og totalt beløp, tydeliggjør at det fremdeles er et vesentlig behov i kommunene for tilskudd til sentrale kulturbygg.

– Jeg er glad for at fylkeskommunen kan bidra til at slike møteplasser blir etablert i hele fylket, i tråd med det regionale ansvaret som fylkeskommunen har. Det innebærer at både store og mindre kommuner får uttelling ved årets fordeling, sier Inghild Langlo (Ap) som er leder av Regional-, kultur og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune. 

Regional-, kultur- og næringsutvalget har fordelt 8,8 millioner kroner til kulturbygg slik:   

Tilskudd til kulturbygg 2020
Kulturbygg Tildelt beløp
Kultursentrum Grøningen (Kvitsøy) 2 000 000
Tou scene ølhallene, scene 2, loftet (trinn 3) 3 000 000
Sandnes kulturhus – rehabilitering 2 312 010
Bokn – Ny skole og kulturhus 1 500 000

Tilskuddet er redusert

Midlene som fordeles er både statlige spillemidler og tilskudd fra fylkeskommunen.

Langlo minner om at de statlige tilskuddene til kulturbygg gradvis har blitt redusert over tid, som følge av at spillemiddelnøkkelen har blitt endret og at Kulturdepartementet har tatt inn nye ordninger og tiltak innenfor området kulturformål.  

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde flere midler å fordele, men innenfor disse rammene vil det alltid være noen gode prosjekter som vil måtte få avslag, sier Langlo.

Spillemiddelnøkkelen ble endret i 2014, med det resultat at potten til kulturformål ble redusert fra 26 prosent til 18 prosent. Samtidig ble prosentandelen til idrettsformål, inkludert idrettsanlegg økt fra 56 prosent til 64 prosent. 

Nasjonalpolitisk oppgave

På landsbasis var spillemidler til kulturbygg på mellom 125 og 135 millioner kroner før 2014, men dette har gradvis blitt redusert. De siste årene har denne potten vært på mellom 47 og 56 millioner kroner.

– Jeg mener at det er en viktig nasjonalpolitisk oppgave å være med å finansiere arenaer for kultur, og at det er behov for å få friske midler i statsbudsjettet til kulturbygg, sier utvalgsleder Inghild Langlo. 

Om tilskuddsordningen

Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning til kulturbygg er todelt: Med «regionale kulturbygg» menes kulturbygg som har eller ivaretar en regional funksjon. Med «sentrale kulturbygg i kommunen» menes kommunens hovedarena for kulturaktivitet som ivaretar funksjoner for kulturlivet i hele kommunen.

Retningslinjer tilskudd til kulturbygg

Søknadsfristen var opprinnelig 1. mai, men grunnet koronasituasjonen og kapasitetsutfordringer i kommunene ble fristen utsatt til 1. juni.

Det skal utarbeides klare kriterier for hvordan tildelinger skal fordeles i framtiden dersom det ikke er kvalifiserte søkere.

Til toppen