Kunnskapsgrunnlag for integrering

 1. 1 Innledning
 2. 2 Begrepsavklaringer
 3. 3 Innvandring og demografi
 4. 4 Bosetting
  1. 4.1 Samarbeid om bosetting
  2. 4.2 Bosettingstall i Rogaland
  3. 4.3 Hele kommunen bosetter
  4. 4.4 Økonomiske rammer for bosetting
  5. 4.5 Bosetting av fordrevne fra Ukraina
 5. 5 Utdanning og kvalifisering
  1. 5.1 Utdanningsbakgrunn
  2. 5.2 Kommunale veilednings- og opplæringstilbud
   1. 5.2.1 Grunnskole for barn og ungdom
   2. 5.2.2 Introduksjonsprogrammet
   3. 5.2.3 Kommunal voksenopplæring
  3. 5.3 Fylkeskommunale veilednings- og opplæringstilbud
   1. 5.3.1 Videregående opplæring for ungdom
   2. 5.3.2 Videregående opplæring for voksne
   3. 5.3.3 Opplæring i bedrift
  4. 5.4 Høyere utdanning
   1. 5.4.1 Ordninger for personer som har høyere utdanning fra utlandet
   2. 5.4.2 Opptak til høyere utdanning
   3. 5.4.3 Høyere yrkesfaglig utdanning
   4. 5.4.4 Finansiering av høyere utdanning
 6. 6 Arbeid
  1. 6.1 Næringsliv og arbeidsmarked
  2. 6.2 Yrkesdeltakelse
  3. 6.3 Lønn og arbeidsforhold
  4. 6.4 Tiltak og virkemidler
 7. 7 Hverdagsintegrering
  1. 7.1 Folkehelsearbeid
   1. 7.1.1 Folkehelseundersøkelsen
   2. 7.1.2 Partnerskap og tilskudd
  2. 7.2 Fysisk og psykisk helse
  3. 7.3 Integrering i et livsløpsperspektiv
  4. 7.4 Frivillighet og samfunnsdeltakelse
   1. 7.4.1 Idrett og hverdagsintegrering
   2. 7.4.2 Kultur og hverdagsintegrering
   3. 7.4.3 Valgdeltakelse
 8. 8 Retten til å leve et fritt liv
  1. 8.1 Regionale nettverk
  2. 8.2 Minoritetsrådgivere
  3. 8.3 IMDi’s fagteam
  4. 8.4 Veiledning og kompetanseheving

1 Innledning

Integreringsstrategi for Rogaland baserer seg på et kunnskapsgrunnlag for integrering i fylket. Uten solid kjennskap til tall, trender og sammenhenger er det vanskelig å sette fokus på viktige områder som krever oppmerksomhet og eventuelle tiltak.

I dokumentet presenteres utvalgt statistikk og informasjon innen samfunnsområder av betydning for integrering. Målet er å skape et felles grunnlag og utgangspunkt for diskusjoner og prioriteringer i arbeidet med integrering i Rogaland. Informasjonen er ikke utfyllende, men det vil i hvert kapittel være lenker til mer informasjon om ulike emner samt noen eksempler på godt integreringsarbeid.

Håpet er at kunnskapsgrunnlaget kan brukes av politikere og ansatte i Rogaland fylkeskommune som et styrings- og arbeidsverktøy. Det kan også være nyttig for våre samarbeidspartnere i kommuner, sivilsamfunn og næringsliv.

Innsatsområder

Kunnskapsgrunnlaget tar utgangspunkt i innsatsområder fra regjeringens integreringsstrategi: utdanning og kvalifisering, arbeid, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. Denne inndelingen samsvarer med rapporten Indikatorer for integrering 2022 der IMDi presenterer tilgjengelig kunnskap om integrering i Norge basert på en rekke utvalgte indikatorer knyttet til innsatsområdene i regjeringens integreringsstrategi. Rapporten konkluderer med at gjennomsnittsforskjellene mellom innvandrere og den øvrige befolkningen enten har holdt seg stabile eller sunket på de fleste områdene. Dette gjelder blant annet for fullført videregående opplæring, deltakelse i høyere utdanning, sysselsetting, inntekt og boforhold. På noen av områdene er forskjellene imidlertid økende. For eksempel er barn med innvandrerbakgrunn stadig sterkere overrepresentert i statistikken over barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, og det er stor variasjon i integreringsresultatene blant norskfødte med innvandrerforeldre. Det er også betydelige forskjeller mellom ulike innvandrergrupper, og innvandrere med fluktbakgrunn og kort botid står lenger unna den øvrige befolkningen enn det arbeidsinnvandrere gjør på flere av indikatormålene.

I tillegg til de fire nasjonale innsatsområdene er bosetting løftet fram i integreringsstrategi for Rogaland. Fylkeskommunen fikk gjennom integreringsloven (Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid) en oppgave knyttet til bosetting. Lovens § 4 sier følgende: «Fylkeskommunen skal anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket.» Oppgaven krever inngående kjennskap til kommunenes bosettingskapasitet og integreringsarbeid. Dette kan bare sikres gjennom kontinuerlig dialog og tett kontakt med kommunene.

Tall og statistikk

I kunnskapsgrunnlag vil tall og statistikk fra Rogaland bli presentert, relatert til nasjonale tall der det er relevant. Statistikken er hentet fra SSB, Tall og statistikk fra IMDi’s nettsider samt fylkeskommunens egne statistikker, eksempelvis Regionale utviklingstrekk Rogaland, Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020 og Kvalitetsmelding for videregående opplæring.

Det er ikke alltid det er mulig å finne tall på fylkesnivå, og noe av statistikken kan være mindre representativ når det gjelder innvandrere. Folkehelseundersøkelsen regnes som representativ for befolkningen i alderen 18-79 år. Samtidig er det noen grupper, deriblant personer med innvandrerbakgrunn som er dårligere representert. Undersøkelsen gir dermed et bilde av situasjonen totalt sett, men hvis det er noe som er systematisk annerledes i personer med innvandrerbakgrunnen enn blant personer med tilsvarende alder, utdanning, økonomi osv. i totalbefolkningen, så kan man ikke være sikker på at dette er fanget opp av undersøkelsen. I tillegg er det grunn til å tro at innvandrere med lang utdanning er overrepresentert blant de som har besvart undersøkelsen, noe som kan bidra til at utfordringene til personer med innvandrerbakgrunnen er større enn det resultatene fra undersøkelsen tilsier.