Aldersvennlig samfunnsutvikling - Rogaland fylkeskommune

Aldersvennlig samfunnsutvikling

Formålet med folkehelseloven er blant annet å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelsen der befolkningen befinner seg. En del av vår oppgave blir derfor å legge til rette for gode sosiale og miljømessige forhold for alle aldersgrupper i nærområdene der vi ønsker å bosette oss.   

Vi lever lenger og andelen eldre i befolkningen øker. Dagens eldre er i dag mer ressurssterke enn tidligere. Rogaland fylkeskommune legger til rette for et aldersvennlig samfunn der eldre kan være aktive og selvstendige lengst mulig.

Klikk for stort bilde    

Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet (PDF, 29 MB) for eldre. Målet er at eldre skal få bedre livskvalitet, flere gode leveår og mestre egne liv.  Reformen gjelder i tidsperioden 2019-2023. Reformen skal være et veiledende verktøy for fylkeskommuner, kommuner og helseforetak, slik at de bedre kan tilrettelegge for eldre. Ett av satsningsområdene i reformen er et aldersvennlig Norge, med mål om at eldre skal kunne bidra og delta i samfunnet. Herunder er strategien "Flere år - flere muligheter" utpekt som et viktig veiledende dokument.

Klikk for stort bilde  

Strategien retter seg i hovedsak mot personer i 60-70 årsalderen som står mellom arbeidslivet og pensjonsalderen. Strategien bygger på livsløpsperspektivet. Det innebærer at forhold tidligere i livet, har betydning for helse og livskvalitet, og at alder ikke skal definere mulighetene til å delta i samfunnet. Tanken bak begrepet "aldersvennlig samfunn" er at det som er bra for eldre som regel er godt for alle. Derfor handler strategien i utgangspunktet om å legge til rette for et inkluderende samfunn.  

Sentrale fokusområder for et aldersvennlig samfunn:

  • å utvikle trygge nærmiljø som legger til rette for aktivitet og deltakelse for alle
  • å senke terskelen og tilrettelegge for friluftsliv i nærmiljøet (Atskilte gang- og sykkelveier, bredere fortau, nedsenkede fortauskanter, flere benker, bedre belysning, strøing om vinteren, info om aktiviteter og etablere gågrupper)
  • å øke tilgjengelige kulturtilbud 
  • å utarbeide et tilgjengelig og enkelt kollektivtilbud for alle
  • å utvikle nye metoder for å styrke eldres brukermedvirkning
  • å øke sysselsetting og frivillighetsarbeid
  • å utvikle en aldersvennlig boligpolitikk 

Les mer i Håndbok for aldersvennlig stedsutvikling (PDF, 14 MB)

Relevante fylkeskommunale tilskuddsordninger

Den kulturelle spaserstokken i Rogaland

Friluftsliv

Regionale utviklingsmidler (RUM)

Til toppen