Program for folkehelse 2017-2027 - Rogaland fylkeskommune

Program for folkehelse 2017-2027

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing fra 2017-2027. Det overordnede målet med programmet er bedre psykisk helse, livskvalitet og rusmiddelforebygging blant barn og unge (0-24 år) og befolkningen generelt. 

Rogaland fylkeskommune har et regionalt koordineringsansvar for programmet. Fylkeskommunen understøtter kommunene med å nå resultatmålene. Programmet er todelt, med en tiltaksutvikling kalt "mulighetsrommet" fra 2019-2024 hvor noen kommunale prosjekter får ekstra støtte til å gå mer i dybden på prosjektene, og et langtidsprogram som alle kommuner skal delta i over 10 år. Se siste oppdatering i politisk orienteringssak om programmet.

Resultatmålene for psykisk helse er:

 • Innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold som fremmer psykisk helse som del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven, og i 2023 har alle kommuner det. 
 • Innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse og trivsel og avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle kommuner det.
 • Innen utløpet av programperioden (2027) har alle kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid for å fremme psykisk helse. 

Resultatmålene for rus er:

 • Innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold som fremmer det rusmiddelforebyggende arbeidet som en del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven, og i 2023 har alle kommuner det.
 • Innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer knyttet til bruk av rusmidler og avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle kommuner det.
 • Innen utløpet av programperioden (2027) har alle kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig rusmiddelforebyggende arbeid som en del av folkehelsearbeidet.

Mulighetsrommet

Formålet med Mulighetsrommet er å stimulere til utvikling av systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid for å fremme barn og unges psykiske helse, livskvalitet og å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Våren 2019 fikk disse kommunene tilskudd:

 1. Eigersund/ Sokndal, felles søknad
 2. Time 
  Laget rundt læraren og eleven (PDF, 643 kB)

Tiltakene publiseres på forebygging.no.

Prosess mulighetsrommet

Langtidsprogrammet

Helsedirektoratet utarbeider en langtidsplan for programmet som skal inneholde mål, delmål, milepæler og aktiviteter. Dette er en arbeidsmetode som skal implementeres over 10 år. 

Hovedmål: Kommunene har etablert et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, og integrert psykisk helse og rusmiddelforebygging som del av dette.

 • Delmål 1: Kommunene har økt kunnskap og kompetanse om faktorer som har betydning for befolkningens psykiske helse og bruk av rusmidler.
 • Delmål 2: Kommunene har tilgang til og bruker relevante styringsdata som gir oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer.
 • Delmål 3: Kommunene har, utfra det lokale utfordringsbildet, definert og prioritert sitt folkehelsearbeid som del av planprosessene.
 • Delmål 4: Kommunene har implementert kunnskapsbaserte tiltak i tråd med mål i kommuneplaner.
 • Delmål 5: Kommunene har etablert rutiner for læring og forbedring i folkehelsearbeidet.
 • Delmål 6: Kommunene er styrket som aktør i folkehelseforskning.
 • Delmål 7: Statlige strukturer og virkemidler med relevans for psykisk helse og rusmiddelforebygging er bedre koordinert mot kommunesektoren.
 

Regional satsing på langtidsprogrammet

Rogaland fylkeskommune innhenter løpende oversikt over psykisk helse og rus som drøftes med Rådgivende folkehelseforum, og innhenter også informasjon fra partnerskapsaktørene årlig. Denne informasjonen behandles politisk og danner grunnlaget for handlingsprogrammet. Rogaland fylkeskommune benytter partnerskap for folkehelse som en arbeidsmetode og arena for å ivareta resultatmålene i programmet (se mål nederst på siden).

På bakgrunn av dette har Rogaland fylkeskommune brukt valgt å understøtte langtidsprogrammet ved å styrke:

 • Partnerskapssamlinger med tema som støtter opp om programmet (oversiktsarbeidet, psykisk helse og rusmiddelforebygging).
 • Informasjon fra kompetanse - og forskningsmiljøer om muligheter for kompetanseheving innen temaet (Nyhetsbrev)
 • Frivillighetspolitikk- erfaringssamling og årlige midler.
 • Fritidserklæringen, i KS sitt læringsnettverk (2018-2019).
 • Arbeid med å få en felles regional nettside for utlånsentraler i Rogaland, med Frilageret.
 • Barnetråkk/skolevei- for å styrke tverrfaglig samarbeid og barns medvirkning inn i folkehelsearbeidet.
 • Gratis skolefrokost i videregående skoler med følgesevaluering.
 • Styrke samarbeid med FOU miljø rettet mot psykisk helse og rus (RKBU og KoRus).
 • Oversiktsarbeidet - FHUS - høst 2020- data på opplevd helse og livskvalitet
 • Regionale utviklingsmidler- prioritering på programmet.
 • Handlingsplan for selvmordsforebygging (internt i organisasjonen).
 • Utarbeidelse av film om planlegging sammen med målgruppen for å motivere til medvirkning. 
 • Oversikt over egenrapportert forskning i kommunene (PDF, 515 kB) i forkant av programmet.

Prosess langtidsprogrammet

 

Relaterte lenker

Ungdata
Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv  (PDF, 617 kB)
Veileder lokalt folkehelsearbeid rettet mot alkohol - Helsedirektoratet
KS - Veileder i egenevaluering (PDF, 10 MB)
Bedre føre var - psykisk helse (PDF, 2 MB)
FHI rapport - barn og unges psykiske helse (PDF, 3 MB)
Evalueringsrapporten til Sintef (PDF, 501 kB)

Til toppen