Selvmordsforebygging

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en handlingsplan for å fremme psykisk helse og forebygge selvmord. 

Hvert år tar rundt 600 mennesker sitt eget liv i Norge. Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant unge nordmenn i dag. Årsakene til selvmord er sammensatte, men lav selvfølelse, høye krav til egne prestasjoner og opplevelse av ensomhet kan være en del av forklaringen. 

Nettside for selvmordsforebygging og krisehjelp

Nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord

Ny nasjonal plan ble lansert på verdensdagen for forebygging av selvmord, 10 september 2020. Se Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025. Regjeringen vil tilrettelegge for at kommunene utarbeider plan/delplan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk. I utarbeidelsen av kommunale planer tilrådes det å bruke oversikten over helsetilstanden, for eksempel Ungdata og oppvekstprofiler. Se mer info lenger ned på siden.

Nullvisjon for selvmord i Rogaland

Fylkestinget har et vedtatt ønske om nullvisjon for selvmord. 

Rogaland fylkeskommune har nå utarbeidet en handlingsplan for selvmordsforebygging. Planarbeidet ble igangsatt etter en politisk bestilling i desember 2018. Mandat og en tverrfaglig arbeidsgruppe ble opprettet. Handlingsplanen vil først og fremst være førende for egen organisasjon og rette seg mot det fylkeskommunale virkemiddelapparatet. Den er inndelt i 3 ulike faser: 

  • fase 1: Tiltak rettet mot elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring
  • fase 3: Tiltak rettet mot ansatte i Rogaland fylkeskommune som helsefremmende arbeidsplass
  • fase 3: Tiltak rettet mot den øvrige befolkningen, andre barn og enslige eldre.  

Handlingsplanen ble vedtatt i fylkestinget 9. desember 2020.

Handlingsplan - fremme psykisk helse og forebygge selvmord 2021-2028

Rogaland fylkeskommune samarbeider med organisasjoner, UiS, høyskoler, studentorganisasjoner og kommunene. 

Rogaland fylkeskommune forvalter en tilskuddsordning som kan støtte opp om satsningene i handlingsplanen for selvmordsforebygging. Se fylkestilskudd til folkehelsearbeid. Søknadsfrist 15. januar.

Ønsker din kommune å utarbeide en handlingsplan?

Kommunen skal forebygge, avdekke, avverge, behandle og følge opp selvskading og selvmordsforsøk. En god måte å gjøre dette på, er å lage en handlingsplan med konkrete tiltak.

De Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har utviklet en mal for kommunale handlingsplaner for forebygging av selvmord og selvskading.

En finner gode tips på helsedirektoratets nettside.

Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Vi er med i Helsenorge t sin folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord. 

Å snakke om selvmord er som å skru på lyset i et mørkt rom. Det vi tror skjuler seg i mørket, blir mindre farlig eller forsvinner helt. Det er hjelp å få, og det første steget er å tørre å si det vanskelige ordet selvmord.

Mange er redde for å snakke om selvmordstanker, og det fins mange myter. Det er for eksempel ikke slik at det blir flere selvmord dersom vi snakker om selvmordstanker. Det er ikke farlig å spørre, men vi må være forberedt på å tåle å høre svaret.

Det er, som med alt annet, at det ofte blir bedre når vi snakker om det. 

Tegn på at en person kan ha selvmordstanker

Mange har tanker om selvmord i løpet av livet, og en kan ha det uten å være psykisk syk. Men blir tankene for tunge, trenger man hjelp. Behandling hjelper, og det er mange som kan og vil hjelpe.

Faretegn kan være at den det gjelder...

  • virker tristere og endrer oppførsel uten noen spesiell grunn
  • kjenner seg verdiløs og som en byrde for andre
  • snakker om at livet ikke er verdt å leve, og mangler håp for framtiden
  • er uvanlig opptatt av døden som tema
  • brått fokuserer på økonomiske plikter som testament, forsikringer og lån
  • bruker mer alkohol, medisiner eller narkotika enn før
  • oppfører seg annerledes enn før

Helsenorge.no sine sider finner du mer informasjon om hele kampanjen, hva du kan gjøre dersom du tror noen har selvmordstanker og hjelpetelefoner.