Nærmiljøprosjektet

 

Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med kommunene Randaberg, Stavanger, og Tysvær deltatt i et nasjonalt utviklingsprosjekt (2015-2018) for å fremme gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål. 

Prosjektets hovedformål er å få til gode medvirkningsprosesser for bedre å komme i dialog med beboere, frivillige organisasjoner, næringslivsaktører, bydelspolitikere etc. Målet er at denne kunnskapen også skal benyttes i kommunale og regionale planprosesser. I den anledning har fylket og kommunene i Rogaland aktivt jobbet med å involvere innbyggere gjennom ulike medvirkningsmetoder for å innhente mer kvalitativ kunnskap om hvordan folk opplever sitt nærmiljø. Nærmiljøprosjektet ble offisielt avsluttet med en stor nasjonal konferanse i Stavanger i november 2018. Prosjektet er evaluert. Se evalueringsrapporten i kortversjon. (PDF, 4 MB) Se også Oppsummeringsrapport fra Nærmiljøprosjektet – kartlegging og utviklingsarbeid for folkehelse.

Du kan også se presentasjonene fra konferansen under kunnskapsdeling. Se også informasjon fra Høgskulen for Grøn utvikling som var veileder for prosjektet i Rogaland.

Vi i Rogaland vil implementere kunnskapen og erfaringene vi har tilegnet oss om gode nærmiljø og lokalsamfunn inn i arbeidet fylkeskommunen har ansvaret for. Både innen samfunnsutviklerrollen, planlegging, folkehelse, folkehelseundersøkelser, tverrfaglig jobbing og medvirkning.

Nærmiljøprosjektet har hovedfokus på kvalitative data, men det er også viktig å se dette i sammenheng med annen informasjon fra oversiktsarbeidet. Funn fra Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020 gir oss bedre oversikt over innbyggernes livskvalitet, egenvurdert helse og trivselsfaktorer i nærmiljøet i Rogaland. 

Vedlegg