Aldersvennlige lokalsamfunn

     

Vi lever lenger og andelen eldre i befolkningen øker. Dagens eldre er i dag mer ressurssterke enn tidligere. Rogaland fylkeskommune legger til rette for et aldersvennlig samfunn der eldre kan være aktive og selvstendige lengst mulig.

Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet (PDF, 29 MB) for eldre. Målet er at eldre skal få bedre livskvalitet, flere gode leveår og mestre egne liv.  Reformen gjelder i tidsperioden 2019-2023. Reformen skal være et veiledende verktøy for fylkeskommuner, kommuner og helseforetak, slik at de bedre kan tilrettelegge for eldre. Ett av satsningsområdene i reformen er et aldersvennlig Norge, med mål om at eldre skal kunne bidra og delta i større grad i samfunnet. Herunder er strategien "Flere år - flere muligheter" utpekt som et viktig veiledende dokument.

  

Strategien "Flere år- flere muligheter" retter seg i hovedsak mot personer i 60-70 årsalderen som står mellom arbeidslivet og pensjonsalderen, men strategien bygger på livsløpsperspektivet. Det innebærer at forhold tidligere i livet, har betydning for helse og livskvalitet, og at alder ikke skal definere mulighetene til å delta i samfunnet. Tanken bak begrepet "aldersvennlig samfunn" er at det som er bra for eldre som regel er godt for alle. Strategien handler om å legge til rette for et inkluderende samfunn.  

 

Sentrale fokusområder for et aldersvennlig samfunn:

 • å utvikle trygge nærmiljø som legger til rette for aktivitet og deltakelse for alle
 • å senke terskelen og tilrettelegge for friluftsliv i nærmiljøet (Atskilte gang- og sykkelveier, bredere fortau, nedsenkede fortauskanter, flere benker, bedre belysning, strøing om vinteren, info om aktiviteter og etablere gågrupper)
 • å øke tilgjengelige kulturtilbud 
 • å utarbeide et tilgjengelig og enkelt kollektivtilbud for alle
 • å utvikle nye metoder for å styrke eldres brukermedvirkning
 • å øke sysselsetting og frivillighetsarbeid
 • å utvikle en aldersvennlig boligpolitikk 

Her er noe av det Rogaland fylkeskommune gjør i satsningen på et mer aldersvennlig samfunn:

 • Rogaland fylkeskommune har representanter med i Helsedirektoratet sitt nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn, ved Senteret for et aldersvennlig Norge, og kommunenettverk for universell utforming og i ressursforum for reformen Leve hele livet i regi av Statsforvalteren, KS og USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester). 
  • Kommuner som er med i nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn: Stavanger, Time, Sola, Karmøy,  Sandnes, Tysvær, Haugesund, Klepp, Sokndal, Suldal, Egersund, Randaberg og Vindafjord.
 • Gjennom partnerskap for folkehelse gjøres det mye godt folkehelsearbeid for et mer aldersvennlig samfunn. 
 • Rogaland fylkeskommune har de siste tre årene gitt ekstra partnerskapsmidler til Nasjonalforeningen for folkehelse, for å sette i gang forskning på tiltaket "demensvennlig samfunn". 14 kommuner i Rogaland deltar per i dag i kampanjen og er med i arbeidet mot et mer demensvennlig samfunn (Hjelmeland, Haugesund, Randaberg, Sandnes, Sola, Sokndal, Tysvær, Stavanger, Karmøy, Vindafjord, Gjesdal, Klepp,  Lund og Time). Nasjonalforeningen for folkehelse har nå satt i gang et samarbeid med SESAM ved Helse Stavanger for å evaluere kampanjen i Rogaland.
 • Rogaland fylkeskommune jobber målrettet med Universell utforming, et viktig og nyttig verktøy i folkehelsearbeidet og en forutsetning for sosial bærekraft. Ved å tilrettelegge for likeverdig deltakelse i samfunnet og ved å bygge ned samfunnsskapte barrierer vil arbeidet med universell utforming også gagne eldre som har utfordringer med å ferdes i det fysiske miljøet. Universell utforming inngår i den nasjonale satsingen for aldersvennlige samfunn. 
 • Regionalplan for folkehelse skal revideres og slås sammen med fylkesdelplan for universell utforming og deler av fylkesdelplan fro inkluderende samfunn. Satsningen på aldersvennlig samfunn vil i denne sammenheng styrkes i plan.
 • Rogaland fylkeskommune styrker satsningen på frivillighet.

Les KS sin håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn