Dette er folkehelseundersøkelsen - Rogaland fylkeskommune

Dette er folkehelseundersøkelsen

Høsten 2020 skal Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), for første gang gjennomføre en folkehelseundersøkelse for å kartlegge befolkningens egenvurderte helse, livskvalitet og trivsel i fylket.

I september 2020 inviterer vi alle Rogalendinger, 18 år og eldre, til å svare på en spørreundersøkelse om helse, trivsel og livskvalitet. De som er valgt ut til å delta kontaktes direkte. Undersøkelsen vil likevel bli tilgjengelig for alle å svare på. 

Viktig med høy deltakelse

Vi håper at så mange som mulig vil svare på spørsmålene. Informasjonen vi samler inn vil være et viktig grunnlag for arbeidet innen en rekke områder i fylkeskommunen og kommunene i Rogaland. Folkevalgte og andre beslutningstakere vil få nyttig informasjon om hvordan innbyggerne opplever sin egen helse og sitt nærmiljø - og mye mer.

Organisering og gjennomføring skjer som et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI). 

Hovedtemaene i undersøkelsen er:

  • egenopplevde oppvekst- og levekårsforhold
  • livskvalitet
  • nærmiljø
  • sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert adferd
  • helsetilstand

Trivsel og livskvalitet

God helse og livskvalitet betyr mye. Det handler om mer enn fravær av sykdom og plager. Å oppleve at livet er meningsfullt, tilhøre et felleskap og ha noen som står en nær er viktig. Vi påvirkes av våre omgivelser og forhold gjennom alle livets faser fra fødsel, oppvekst, skole, arbeid og alderdom. Folkehelsearbeidet handler om å tilrettelegge for en sosial bærekraftig samfunnsutvikling. Det er derfor viktig at vi klarer å få svarprosenten så høy som mulig for å kunne si noe om hvordan Rogalands befolkning har det.

Utførelse

Gjennomføringen er hel-elektronisk, basert på et utvalg trukket fra folkeregisteret. Kontakten med respondentene vil foregå per e-post og SMS. Undersøkelsen er på bokmål og kan besvares fra smarttelefon, nettbrett eller PC. Denne metoden gjør at vi kan operere med langt større utvalg enn ved telefon- og papirskjemaundersøkelser. 

Les mer om folkehelseundersøkelser på FHI sine nettsider. 

Til toppen