Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 til politisk behandling

Jarle Lunde Oppdatert regionalplan for vannforvaltning med tilhørende tiltaks- og handlingsprogram var på høring våren 2021, og sendes høsten 2021 til politisk behandling og vedtak. 

Planen – kort fortalt

Formålet med Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 for Rogaland vannregion, er å gi en oversiktlig framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i regionen i et langsiktig perspektiv. Planen skal bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser. Gjennom samarbeidet og iht. vannforskriften, skal vannforvaltningen beskytte vannmiljøet mot forringelse, samt forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok.

Plandokumenter til politisk behandling og vedtak

Rogaland vannregionutvalg har i møte 22.10.21 sluttet seg til Regionalplan for vannforvaltning med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram for Rogaland vannregion for perioden 2022-2027. 

Plandokumentene blir behandlet av Rogaland Fylkesutvalg den 30. november og Fylkestinget den 14-15. desember 2021. Fordi vannregiongrensene ikke følger fylkesgrenser, men nedbørfeltgrenser, har fylkene Agder og Vestland mindre areal som tilhører Rogaland vannregion og motsatt. Plandokumentene til Rogaland vannregion må av den grunn også vedtas i Agder og Vestland fylkesting, og  Rogaland fylkesting må vedta plandokumentene til Agder og Vestland vannregion. 

Plandokument til vedtak i fylkestinget høsten 2021: 

Rogaland vannregion

Agder vannregion

Vestland vannregion

  • Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022-2027 (se lenke)
  • Regionalt tiltaksprogram for Vestland vassregion 2022-2027(se lenke)
  • Handlingsprogram for Vestland vassregion 2022-2027 (se lenke)

Saksfremlegget vil ligge tilgjengelig i møtekalenderen i forkant av politisk behandling. 

Etter politisk vedtak sendes planene for godkjenning til Miljødirektoratet innen 31. desember 2021. Direktoratene sender sin tilråding til KLD senest 28. februar 2022 og departementsgodkjenning og rapportering sendes til ESA innen 22. mars 2022. 

Om høringen av planen

Følgende dokumenter var på nasjonal høring fra 1. mars - 31. mai 2021:

Det er også utarbeidet en kortversjon av planen. Denne finner du på vannportalen Rogaland.

I løpet av høringen har det kommet inn høringsinnspill fra 39 instanser. Disse ligger alle tilgjengelig på vannportalen.  

EUs vanndirektiv, organisering og ansvar i Rogaland vannregion

En kort beskrivelse av knytningen mellom EUs vanndirektiv, vannforskriften og vannarbeidet finner du i regionalplan for vannforvaltning 2016–2021.

I samme artikkel fins det og en kort beskrivelse av organiseringen og ansvarsfordelingen i Rogaland vannregion.

Nettsider: Vannportalen og Vann-Nett

Informasjon om norsk vannforvaltning finner du på vannportalen. På vannportalen Rogaland kan du lese mer om arbeidet med vannforvaltning i Rogaland. 

Alt dataunderlag i vannforvaltningsarbeidet, påvirkninger, økologisk tilstand, miljømål, tiltak og mye mer, er å finne på vann-nett.no. Her kan du også gå inn i kartverktøyet (liten pil i høyre side) og sjekke hvordan det står til med bekken i nabolaget ditt.

Andre dokumenter

Vår/sommer 2019 var planprogrammet for vannforvaltningsplanen, og et dokument for hovedutfordringer i Rogaland vannregion på høring:

Les mer om vedtatt regionalplan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016-2021 med tilhørende dokumenter.

Vedtatt plan er gjeldende ut 2021, og kommuner, vannområder og andre følger opp planen med gjennomføring av ulike typer tiltak, beskrevet i tiltaksprogrammet.

Til toppen