Regionalplan for kulturmiljø – planforslag på høyring

Rogaland fylkeskommune har laga ein regionalplan for kulturmiljø. No er planforslaget lagt ut på høyring med høyringsfrist 15. februar 2023.  

Formålet med planen

Regionalplanen gjev ein oversikt over viktig kulturarv og kulturmiljø i Rogaland, og mål og føringar for regional kulturmiljøpolitikk.  

Regionalplan for kulturmiljø skal vera eit styringsdokument for Rogaland fylkeskommune og kommunane i arbeidet med utvikling og forvaltning av kulturmiljø. Samstundes skal den syna korleis fylkeskommunen skal legga til rette for at andre aktørar som til dømes frivillige organisasjonar, museum og næringsliv kan bidra til å bevara, bruka og utvikla kulturmiljø.  

Planforslaget på høyring

Fylkesutvalet vedtok 29.11.2022 å legge Regionalplan for kulturmiljø ut på høyring.  

Alle desse delane er på høyring, og ein kan gje uttale til kvar del. Dokumenta er laga for å lesast i nettlesar, men er og tilgjengelege som utskriftsvenleg pdf. Fylkeskommunen kan hjelpa til med å laga dokumenter/uttrekk av oversikta over kulturmiljø som samanfattar alle kulturmiljøa i ein kommune eller eit område.

Kva ynskjer fylkeskommunen uttale til? 

Vi ynskjer særleg tilbakemelding på i kva grad regionalplanen treffer dei regionale og lokale utfordringane og moglegheitene i Rogaland. Dette gjeld både mål, strategiar og tiltak, oversikten over kulturmiljø og føringane i planen for forvaltning av kulturmiljø.  

Gir planen med vedlegg totalt sett eit godt oversyn over viktige kulturmiljø i Rogaland? Bidrar den med gode rammer og føringar for fylkeskommunen, kommunane og andre aktørar som vil bevare og utvikle kulturmiljø? Er det manglar eller andre behov? 

Fylkeskommunen ynskjer særleg innspel frå kommunane, musea, statlege og regionale aktørar, regionale frivillige organisasjonar og ulike interesseorganisasjonar. 

Frist for høyringsinnspel 

Uttale til planen kan bli sendt til: firmapost@rogfk.no  

Merk emnefeltet med: «Regionalplan for kulturmiljø – høyring».  

Høyringsfrist: 15. februar 2023

Program for høyringsperioden

 Rogaland fylkeskommune går ut med to viktige høyringar samtidig:

Høyringsmøte for dei to planane blir samkøyrd slik at dei er på same stad, men med møte om regionalplan for kulturmiljø før lunsj og møte om regionalplan for kultur etter lunsj. Meld dykk på i lenkene under.

Klikk på møtedato og sted for program og påmelding.  4. januar er påmeldingsfrist for møtene i Sandnes og Haugesund, mens for møtene i Egersund og Sauda er fristen 10. januar. 

På høyringsmøta vil fylkeskommunen presentera regionalplanen, historikar Tom Hetland vil halde eit kort foredrag om Rogalands historie og deltakarane vert inviterte til å stilla spørsmål eller gje tilbakemelding på regionalplanen i møtet.  

Sekretariatet for planen er og tilgjengelege for å presentera planen i andre fora eller møte. 

Meir om planarbeidet 

Du finn meir informasjon om planarbeidet på plansida for Regionalplan for kulturmiljø.  

Til toppen