Personvernombud

Personvernombudet i Rogaland fylkeskommune jobber med å ivareta personverninteressene til ansatte, elever og lærlinger, pasienter og andre som bruker våre tjenester.

I løpet av livet bruker du ulike tjenester i fylkeskommunen, som for eksempel skolegang, skoleskyss, tannhelsetilbud og diverse støtteordninger. Kanskje er du også jobbsøker eller ansatt hos oss. For å gi deg tjenester og tilbud du har krav på, behandler fylkeskommunen personopplysninger om deg. Da er det viktig at fylkeskommunen behandler opplysningene riktig og sikkert.

Det er personvernombudets oppgave å sjekke at loven blir fulgt i behandling av personopplysninger og å gi råd om hvordan dette skal gjøres. Men det betinger at du kontakter ombudet og gir informasjon om den aktuelle problemstillingen.

Når kan du kontakte personvernombudet?

Du kan kontakte personvernombudet ved alle spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger i Rogaland fylkeskommune. Eksempler kan være rettigheter som innsyn og åpenhet, sikkerhetstiltak, håndtering av avvik og opplæring av medarbeidere. Personvernombudet gir råd, og kan også bringe saker videre i organisasjonen. 

Konstituert personvernombud i Rogaland fylkeskommune er Vibeke Loe Dyrnes, og kan nås på e-post: vibeke.loe.dyrnes@skole.rogfk.no. Personvernombudet har taushetsplikt.

Personvernombudets hovedoppgaver 

Personopplysningsloven og personvernforordningen bestemmer hvilke oppgaver personvernombudet har. Personvernombudet skal blant annet:

  • gi råd og informasjon om behandling av personopplysninger i fylkeskommunen
  • kontrollere at fylkeskommunen følger personvernlovgivningen og interne retningslinjer, og påpeke eventuelle brudd på regelverket
  • bistå enkeltpersoner med å ivareta sine rettigheter, typisk innsyn, retting eller sletting i egne personopplysninger behandlet av fylkeskommunen
  • samarbeide med og fungere som et kontaktpunkt for Datatilsynet
  • på forespørsel gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av vurderingen
Til toppen