Plan-, miljø- og samfunnsavdelinga

Plan-, miljø- og samfunnsavdelinga har ansvar for eit mangfald av oppgåver.

Plan-, miljø- og samfunnsavdelinga er:

  • planmyndigheit med ansvar for rettleiing av kommunane og oppfølging av kommunen sine planar, og ansvar for regionale planar
  • del av friluftslivsforvaltninga med eit generelt ansvar for å fremme publikum sine friluftsinteresser
  • ansvarleg for folkehelsepolitikken i Rogaland, og skal forankre helse i alt vi gjer gjennom fylkeskommunale oppgåver og verkemiddel
  • ansvarleg for å fremme arbeidet med universell utforming for å styrke moglegheitene til like levekår og for eit inkluderande samfunn.
  • viltorgan og del av fiskeforvaltninga med ansvar for forvaltning av førekomster og rettleiing til kommunane
  • regional utviklingsaktør med ansvar for å fremme heilskapleg og ønskt samfunnsutvikling i eigen region
  • vannregionmyndigheit med ansvar for å koordinere arbeid med vassforvaltning og å lage forvaltningsplan
  • vannforvaltningsmyndigheit, med ansvar for å koordinere arbeidet med ein regionalplan for vassforvaltning i Rogaland

Alle desse oppgåvene er lovpålagde oppgåver. I tillegg har plan-, miljø- og samfunnsavdelinga ansvar for internasjonale prosjekt, kart, statistikk og analysearbeid, koordinering av RUP (regionalt utviklingsarbeid), tildeling av tilskuddsmidler og for tematisk oppfølging av eigne planar.