Opplæringsavdelinga

Arbeidsoppgåver

 • vidaregåande opplæring ved 27 vidaregåande skolar
 • opplæring ved to skolesenter for barn, unge og vaksne i sosiale og medisinske institusjonar
 • fag- og yrkesopplæring i bedrift for lærlingar og lærekandidatar
 • vidaregåande opplæring for vaksne, inklusiv vurdering av realkompetanse og praksis for vaksne
 • pedagogisk-psykologisk teneste
 • oppfølgingsteneste

Måla for avdelinga er:

 • å ha eit opplæringstilbod av høg kvalitet, tilpassa alle mellom 16 og 21 år
 • å ha eit opplæringstilbod i tråd med behov i regionen og etterspørsel frå næringslivet
 • å vere det leiande fylket i landet innan fagopplæring 
 • å ha eit relevant vidaregåande opplæringstilbod for vaksne, i tråd med intensjonane i kompetansereforma
 • å vere det leiande fylket i landet i underveisvurdering av elevar, lærlingar og lærekandidatar
Til toppen