Dagpenger (kompensasjonsordning) for permitterte lærlinger

I forbindelse med Covid-19 utbruddet har Regjeringen innført en midlertidig ordning som gir lærlinger som mister læreplassen en inntektssikring. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av læreplassen.

For å få tilgang til ordningen må du som lærling søke om dagpenger hos NAV på vanlig måte, og du bør så raskt som mulig levere digital søknad. Dette gjelder også dersom du tidligere har avstått fra å søke dagpenger eller fått avslag på søknad med begrunnelse i lav inntekt.

Ordningen gjelder for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater som etter Opplæringsloven § 4-1 har en godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt.

Kandidat for fagbrev på jobb og praksiskandidater er ikke omfattet av ordningen.

Ordningen er forlenget ut mars 2021, for å sikre inntekten for lærlinger og lærekandidater som har mistet læreplassen sin eller er permitterte etter 31. oktober. 
Les mer om forlenget inntektsordning

Les mer om kompensasjonsordningen til Regjeringen.

Les mer om dagpenger for lærlinger og hvordan du kan søke.

Til toppen