Næringsutvikling i koronatid

Amy Hirschi Har din bedrift behov for støtte til økonomiske utfordringer under korona-pandemien gir vi deg en oversikt over noen av de aktuelle ordningene under.

Fylkeskommunen har et samordningsansvar for arbeidet med næringsutvikling hvor hovedoppgaven er å være pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling i hele fylket, med utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer. Tilrettelegging for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv er viktige satsningsområder for å bidra til bærekraftig utvikling og økt regional konkurransekraft.

Her er en oversikt over noen av de aktuelle ordningene for støtte til økonomiske utfordringer: 

Regjeringen

Norske myndigheter legger løpende ut nye tiltak- og krisepakker for å avhjelpe konsekvensene i norsk næringsliv under korona-pandemien. De siste oppdateringer om de nasjonale tiltakene kan du lese mer om på regjeringens egne  hjemmesider. 

Kompensasjonsordning

NAV dagpenger/arbeidsavklaringspenger

Under korona-pandemien er det NAV som har ansvar for støtte knyttet til enkeltpersoner, slik som dagpenger ved permitteringer, omsorgspenger osv.

Du finner mer informasjon om deres ordninger på nav.no

Skape

Skape leverer opplæring og veiledning for gründere i Rogaland. Mange av vår kurs går som gratis Webinar for øyeblikket. Sjekk kurskalender for informasjon og påmelding. Du har rett på tre timers årlig gratis rådgiving hos oss hvis du bor i følgende kommuner i Rogaland: Bokn / Gjesdal / Haugesund/ Hå / Klepp / Karmøy/ Kvitsøy / Randaberg / Sandnes / Sola / Stavanger / Time / Utsira.

Skapes kurskalender

Bor du i en annen kommune i Rogaland, kan du lese mer om veiledning.
Bor du i et annet fylke må du sjekke webside til din kommune eller fylkeskommune.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge (IN) er et offentlig, halvstatlig særlovsselskap som gjennom rådgivning, direkte støtte og låneordninger skal bidra til å utvikle lønnsom næringsutvikling i hele landet og dessuten profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Innovasjon Norge sitt kontor i Rogaland er statens og fylkeskommunens operatør for finansiering av enkelt bedrifter, og mottar årlige midler fra Rogaland fylkeskommune til dette formål. Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene og øke innovasjonen i næringslivet. Innovasjon Norge kan blant annet bidra med etablererstipend, lån og garantiordninger.

Innovasjon Norge kan under korona-pandemien bidra med blant annet avdragsutsettelse på eksisterende lån i Innovasjon Norge, oppstartsfinansiering og innovasjonskontrakter. Innovasjon Norge har opprettet egne sider med oppdatert informasjon og kontakt muligheter under korona-pandemien.

Innovasjon Norge 

Ta gjerne kontakt med avdelingskontoret i Rogaland for mer informasjon.

Innovasjon Norge, avdeling Rogaland

Bedriftsintern opplæring (BIO)- tilskudd

Bedriftsintern opplæring er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Det gis støtte til bedrifter med omstillingsbehov. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet i forbindelse med korona-pandemien.

Bedriftsintern opplæring

Forskningsrådet

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes, utfordres, verdsettes og deles av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn.

VRI Rogaland

VRI Rogaland er en støtteordning for forskningsbasert innovasjon innen klimasmart verdiskaping. Ordningen er et mobiliseringsprosjekt Forskningsrådets program FORREGION, og er et spleiselag mellom Rogaland fylkeskommune og Forskningsrådet.

Som følge av pandemien har vilkårene for støtte til forprosjekter blitt gunstigere for bedriftene.

Alle bedrifter med gode klimasmarte løsninger kan ta kontakt med en kompetansemegler for gratis hjelp til å finne fram i jungelen av virkemidler.

VRI Rogaland 

Regionalt forskningsfond

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF Rogaland) er et av elleve regionale forskningsfond i Norge. Fondet samarbeider tett med Forskningsrådet og følger Forskningsrådet krav og retningslinjer til utlysning og vurdering av søknader. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. RFF Rogaland skal mobilisere og kvalifisere kommuner og bedrifter til forskningsstøttet innovasjon og vil ha egne utlysninger hvor en kan søke om støtte til FoU prosjekt.

Regionalt forskningsfond

Landbruks- og matområdet - tilskuddsmidler

Fylkeskommunen har et delansvar for landbruksområdet, og har blitt tildelt midler fra Landbruks- og matdepartementet til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler) samt Regionale tilretteleggingsmidler (RT midler).

Regionale tilretteleggingsmidler

Validé

Validé bistår bedrifter i tidlig fase forretningsutvikling gjennom inkubatorprogrammet til SIVA og Rogaland fylkeskommune. Pga Covid19 tilbyr Validé nå rådgivningen til bedriftene uten kostnad. Bedriften må bekrefte at de er påvirket av Covid19. Validé har inkubatorvirksomhet i hele Rogaland. Har du en innovativ idé (grunder, forsker, student, industriinnovasjon) ta kontakt med Validé

Validé

Til toppen