Våre krav i byggeprosjekter

Rogaland fylkeskommune ønsker å være et fylke hvor det er nulltoleranse til sosial dumping. Rogaland fylkeskommune skal bekjempe arbeidslivskriminalitet, og stimulere til bruk av solide og seriøse aktører.

Det skal være et konkurransefortrinn å være en seriøs aktør i markedet, og det er vedtatt egne "seriøsitetsregler" for byggeprosjekter hvor fylkeskommunen er byggherre. 

Fylkesutvalget vedtok seriøsitetsregler for byggeprosjekter hvor RFK er byggherre 19.04.2016. Flere offentlige byggherrer har lignende regler, og tendensen er at lokale regler skjerpes i påvente av samstemte nasjonale krav.

I arbeidet med seriøsitetsreglene slik de i dag fremstår, ble det tatt utgangspunkt i retningslinjene laget av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Fylkesutvalget i Rogaland ønsket å gjøre disse statlige kravene enda strengere, og har skjerpet blant annet kravet til prosentandel lærlinger (minimum 15 prosent) og faglærte håndverkere (minimum 50 prosent) samt antall ledd underleverandører (kun ett ledd).

Fylkeskommunen er også i dialog med A-krim Rogaland (Arbeidstilsyn, Nav, Politi, Kemner og Skatt) som driver aktivt tilsyn på byggeplasser og arbeid mot sosial dumping. Det forventes tilsyn på større fylkeskommunale byggeprosjekter.

Regelverket kan revideres i tråd med endringer i lover og forskrifter, slik reglene til en hver tide er egnet til å nå målsetningen om nulltoleranse for sosial dumping. Endringer skal godkjennes av fylkesutvalget.

Les de detaljerte seriøsistetskravene til byggeprosjekter i Rogaland fylkeskommune

Til toppen