Styrker unges psykiske helse

To mannlige elever foran PCer - Klikk for stort bildeFylkeskommunen set av 5 millionar kroner ekstra til videregåandeelevar og lærlingar i Rogaland for å styrke deira psykiske helse.

I møtet på tysdag i fylkesutvalet blei det samrøystes vedtatt at midla skal brukast til å forbetre allereie etablerte tiltak, som sosialrådgiverfunksjonen ved dei vidaregåande skolane. Skolane skal sjølv vere med på å bestemme korleis dei skal ta i bruk midla.

– No skal vi halde fram med å styrke dei sosialpedagogiske tiltaka på skolen, og vi håper og trur at dette vil bidra til at elevane og lærlingane i Rogaland får ein betre kvardag, seier fylkesordførar Marianne Chesak.

Inkludering bidreg til god psykisk helse

I 2014 vedtok fylkestinget ei målretta satsing, kalla nullvisjonen, for å auke talet på elevar og lærlingar som fullfører vidaregåande. Ein del av satsinga, «Prosjekt gjennomføring», har vore å styrke sosialrådgiverrollen ved seks utvalde skolar. Prosjektet har lagt vekt på auka trivsel og inkludering, og har bidrege til at Rogaland har fleste elevar i landet som fullfører vidaregåande.

Barn og unge utan nettverk har fått det verre

Det å bli trive og vere inkludert har vist seg å vere svært viktig for ei god psykisk helse. Ei ekspertgruppe i regi av regjeringa og leia av psykolog Peder Kjøs har undersøkt korleis koronapandemien har påverka folk sin livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmiddel. Dei fann ut at barn og ungdom utan eit godt nettverk rundt seg, og unge i overgangen til vaksenlivet, er blant dei som har fått det verre i denne perioden. Ekspertgruppa anbefalte å styrke etablerte støttefunksjonar mot barn og unge, som tiltak på skolane.

Til toppen