Styringsgruppen for Bymiljøpakken mottok ekstern rapport - Rogaland fylkeskommune

Styringsgruppen for Bymiljøpakken mottok ekstern rapport

Klikk for stort bildeStyringsgruppen for Bymiljøpakken mottok rapporten fra PwC i møtet 30. september.Styringsgruppen for Bymiljøpakken mottok onsdag rapporten om hva som skjedde da Nord-Jærenpakken gikk over til Bymiljøpakken.

I april orienterte Rogaland fylkeskommune styringsgruppen for Bymiljøpakken om at overskridelser i den gamle Nord-Jærenpakken får konsekvenser for Bymiljøpakken. I vinter ble det klart at det styringsgruppen og partene trodde var et overskudd i pakken, faktisk var et underskudd.

Styringsgruppen bestilte derfor en ekstern gjennomgang av Nord-Jærenpakken og prosjektet fv. 505 Skjæveland-Foss Eikeland. 
Firmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) fikk oppgaven, med følgende mandat:

1. Økonomisk status
2. Rapportering og oppfølging
3. Organisering og ansvar
4. Læring

I styringsgruppemøtet for Bymiljøpakken onsdag la PwC fram punktene 2-4 i rapporten.

- PwC har lagt frem en god og grundig rapport der alle fakta kommer frem. Det viktigste for vår organisasjon nå er hvordan vi tar lærdommene med oss i det videre arbeidet. Flere av læringspunktene er vi heldigvis i gang med å gjennomføre, sier Heinzerling.

Dette sier rapporten

PwC har siden juni sett på arbeidet som er gjort, både i den gamle Nord-Jærenpakken og i Bymiljøpakken, og på hva som har skjedd i overgangen mellom de to. Rapporten konkluderer i hovedsak med flere poeng:

 • Det har ikke vært en samlet rapportering av prosjektene i Nord-Jærenpakken ved overgang til Bymiljøpakken.
 • Det har ikke vært god nok intern organisering hos partene.
 • Pakken har hatt mangelfull økonomistyring, det har ikke vært rapportert på kostnader opp mot fremdrift og avvik fra prognoser.
 • Når det gjelder bruk av bompenger, har det vært mulig å rekvirere mer enn det som var budsjettert per prosjekt. Det har ført til manglende finansiering av andre prosjekt.
 • Prosjektet Skjæveland-Foss Eikeland har ikke hatt tilfredsstillende prosjektstyring.

Må dele på ansvaret

Rapporten viser også at saken er svært kompleks, blant annet fordi ansvaret er delt mellom mange parter, og finansieringen kommer fra flere kilder.

Rapporten peker på at intern organisering hos fylkeskommunen og vegvesenet ikke viser tydelig ansvar for pakken, og at det var for få ressurser i sekretariat for Nord-Jærenpakken til å ha kontroll over- og følge opp alle prosjektene. Da Bymiljøpakken overtok, har det nye sekretariatet bare fulgt opp prosjektene i den nye pakken. Sekretariatet har ikke rapportert til styringsgruppen på                status i prosjektene overført fra Nord-Jærenpakken, og slik rapportering er heller ikke etterlyst av              styringsgruppen. PwC vurderer at både sekretariatet og styringsgruppen har inntatt en for passiv holdning til disse prosjektene.

Rapporten anbefaler

PwC kommer i rapporten med flere anbefalinger til arbeidet med Bymiljøpakken for framtiden:

 • Én aktør med overordnet ansvar for pakkens prosjekter
 • Regelmessig rapportering
 • Økt kvalitet på økonomisk rapportering  
 • Tilstrekkelige ressurser i sekretariatet

I tillegg anbefaler den såkalt notoritet på opplysninger (at de er kontrollerbare), opprettelse og oppdatering av styrende dokumenter, kun rekvirering av bompenger innenfor prosjektets budsjett og konkret usikkerhetsstyring i prosjekter.

- Rapporten viser at vi må ha bedre kontroll på prosjekter og kostnader. Rogaland fylkeskommune skal ha en ansvarlig styring av våre prosjekter, sier Gottfried Heinzerling.

Konstruktiv styringsgruppe

På styringsgruppemøtet onsdag var mottakelsen konstruktiv. Medlemmene er enige om å se framover og lære av de feil som har skjedd.

I styringsgruppemøtet den 4. november blir siste del av rapporten lagt fram. Den omhandler punkt 1 i mandatet til PwC, økonomisk status.

Les rapporten fra PwC her

Fakta om organisering og ansvar

 • Nord-Jærenpakken var en bompengepakke med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Klepp som planmyndighet, Rogaland fylkeskommune (RFK) og Statens vegvesen (SVV) som vegeiere og SVV som gjennomførende part. Transportplan Jæren fungerte som styringsgruppe for Nord-Jærenpakken, som startet bompengeinnkreving i 2001. Sekretariatet for Nord-Jærenpakken lå hos fylkeskommunen.
 • Bymiljøpakken ble vedtatt i Stortinget i 2017. Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er planmyndigheter, RFK er i hovedsak vegeier og SVV har fram til 1. januar 2020 vært gjennomførende part både for fylkesveg- og riksvegprosjekter. Styringsmyndigheten ligger i Bymiljøpakkens styringsgruppe, og sekretariatet er organisert i SVV (Den nye sekretariatslederen ble ansatt i sommer i RFK, resten av sekretariatet blir overført RFK fra 1. oktober 2020).
 • Overgang mellom pakkene: forpliktelsene til gjenstående igangsatte prosjekter i Nord-Jærenpakken ble overført til Bymiljøpakken med virkning fra og med 1. juli 2017. Flere pågående prosjekter ble overført, fv. 505 Skjæveland-Foss Eikeland var ett av disse. Tre planlagte (påbegynt planlegging, ikke bygging) gang og sykkelveiprosjekter skulle også overføres til ny pakke.
Til toppen