Stramt på veien mot økt handlingsrom

Koronautfordringer, strammere økonomi på sikt og økte kostnader innen både skole og buss, båt og ferje. Dette er stikkordene når fylkesrådmann Inge Smith Dokken legger fram forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024.

– Vi står ved et veiskille. Hvis vi klarer å følge vår langsiktige spareplan, kan vi skaffe oss økt handlingsrom på den andre siden av denne økonomiplanen. Men det krever at vi er disiplinerte, sier fylkesrådmannen.

Mørke skyer

Statsbudsjettet som ble lagt fram i høst, var ikke fullt så dystert som forventet. Det gjør at situasjonen ikke ser helsvart ut for Rogaland fylkeskommune. Men det er fortsatt mange mørke skyer i horisonten.

– Koronasituasjonen preger oss. Den innebærer både tapte inntekter og økte utgifter som vi ikke får dekket fullt ut. Akkurat nå pøses det ut oljepenger for å kompensere for nedturen, men vi vet at dette er midlertidig og at det kommer strammere tider framover. Det må vi ta høyde for i vår økonomiplan, sier Inge Smith Dokken.

Kan ikke tøye strikken

Han er opptatt av at vi ikke må tøye strikken så langt at det går utover framtidige generasjoner.

– Hvis økonomien styres fornuftig over tid og fylkestinget er villig til å prioritere langsiktig, skapes det økonomisk og politisk handlingsrom. Det er ikke et umiddelbart behov for å utvide den vedtatte spareplanen nå. Men vi må sørge for å gjennomføre den vi har. Hvis ikke, klarer vi ikke å skaffe oss det handlingsrommet vi trenger når tidene blir magrere.

– Men med stram økonomi og en langsiktig spareplan finner du fortsatt rom for 700 millioner i investeringer til ombygging av fylkeshuset i Stavanger?

– Ja, vi er nødt til å gjøre noen investeringer de neste fire årene for å få lavere driftskostnader på litt lengre sikt. Fylkeshuset slik det er i dag er dyrt i drift og vi må leie lokaler flere steder for å ha plass til alle medarbeiderne våre, sier fylkesrådmannen.

Han legger til at prosjektet vil være samlende for organisasjonen, styrke fylkeskommunens identitet og gi området rundt fylkeshuset et betydelig løft. I tillegg kan det også gi drahjelp til planene for andre aktører som Rogaland teater og Arkeologisk museum og arbeidet med «Akropolisvisjonen».

Tar vare på verdiene

Rogaland fylkeskommune er i ferd med å oppnå en bedre balanse mellom drift og investering etter høye investeringer – særlig i skolebygg - gjennom mange år.

– Vi skal fortsette å levere et godt tjenestetilbud til framtidige generasjoner, og da må vi være nøkterne. Nå klarer vi å finansiere deler av de investeringene vi gjør selv, slik at vi kan redusere den høye gjeldsgraden vår. Det er også viktig at vi tar vare på verdiene våre gjennom godt vedlikehold av skolebygg og fylkesveger.

Gode tjenester til innbyggerne

Det er få nye tiltak og styrkinger som får penger i økonomiplanen, og de fleste av dem dekkes inn gjennom omprioritering. I stor grad følges spareplanen som ble vedtatt i forbindelse med fjorårets økonomiplan.

– Jeg er stolt av at vi i Rogaland fylkeskommune har mange hardtarbeidende medarbeidere som står på hver dag og sørger for at vi som fylke får veldig mye ut av knappe ressurser. Også gjennom denne økonomiplanperioden skal vi levere gode tjenester av høy kvalitet til innbyggerne i Rogaland, sier fylkesrådmannen.

Her er noen faktorer som setter økonomien under press:

 • Busstilbudet er vesentlig bygget ut, noe som gir økte kostnader.
 • Fylket tar et stort klima- og miljøansvar, blant annet gjennom krav om utslippskutt på buss, båt og ferje i nye anbud.
 • Fylkeskommunen bruker store ressurser på ferjesamband og båtruter.
 • Kompensasjonsordningen for båtruter er endret slik at Rogaland fylkeskommune er underfinansiert med 80-90 millioner kroner årlig.
 • Økte utgifter til drift og vedlikehold av fylkesveger.
 • Et utvidet opplæringstilbud. Det er positivt for samfunnet i økonomisk tøffe tider, men negativt for den fylkeskommunale økonomien.
 • Økte tilskudd fra fylkeskommunen til lærlingebedrifter.
 • Inntekter fra konsesjonskraft reduseres med cirka 30 millioner fra i år til 2021.
 • Investering i bygging av elektrisk hurtigbåt (TrAM) og ombygging og elektrifisering av Utsira-båten.

Nøkkeltall budsjett 2021:

 • Totalbudsjett: 8,9 milliarder kroner
 • Driftsbudsjett: 6,3 milliarder kroner
 • Investeringer: 2,6 milliarder kroner
 • Netto driftsresultat: 371 millioner kroner

Les mer i vedleggene:

Økonomiplan 2021-2024 Fylkesrådmannens innstilling (PDF, 10 MB) 

Økonomiplan 2021-2024 Fylkesrådmanens innstilling, presentasjon (PDF, 8 MB)

Rogaland fylkeskommunes budsjett og økonomiplan for 2021-2024 skal endelig vedtas i fylkestinget 8.-9. desember.

Se opptak av fylkesrådmann Inge Smith Dokkens presentasjon av økonomiplan 2021-2024.