Smart spesialisering i Rogaland

Mann presenterer resultater fra smartspesialisering på stor skjerm - Klikk for stort bildeHva er vi allerede gode på i Rogaland og hvilke næringer kan vi spesialisere oss på i framtiden? 

Grundige analyser er nå gjennomført og danner kunnskapsgrunnlaget for Rogalands strategi for smart spesialisering. Dette vil hjelpe oss finne svar på hva vår region skal satse på.

Smart spesialisering handler om at politiske beslutningstakere, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig nærings-, innovasjons- og utdanninspolitikk, basert på regionens unike fortrinn. Smart spesialisering skal fremme fornyelse og omstilling og gir regionale myndigheter verktøy til å stimulere utvikling av næringsmuligheter.

Omstilling

Senter for Innovasjonsforskning (Universitetet i Stavanger og NORCE) har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune gjort grundige analyser av privat sektor i fylket, og dermed er første steget tatt for å få laget en strategi for smart spesialisering i Rogaland. Analysene identifiserer områder hvor Rogaland har gode forutsetninger for å lykkes, med utgangspunkt i hvilken næringsstruktur og kompetanse vi allerede har i regionen.

Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn og professor ved UiS, sier at det er mer sannsynlig at en region kan omstille seg til næringer som er beslektet med regionens eksisterende næringsliv. Dette gjør at arbeidstakerne kan ta med seg sin kompetanse og erfaring inn i nye næringer og mindre kunnskap går tapt i omstillingen.

– Regioner med beslektet mangfold mellom næringer har større omstillingsevne fordi de lettere kan kombinere kunnskap fra flere områder for å utvikle nye næringer. Dermed kan man utvikle stadig mer komplekse næringer og bygge konkurranseevne innenfor områder hvor regionen har unik kompetanse. Analysene våre kan brukes som et verktøy til å identifisere nye næringer hvor Rogaland har beslektet kompetanse og derfor gode muligheter til å bli konkurransedyktige, forklarer Rune Dahl Fitjar.

Metode for næringsutvikling

Smart spesialisering er en metode for regional næringsutvikling, hvor regionen fremmer fornyelse og omstilling gjennom å identifisere og utnytte muligheter for framtidig konkurranseevne. Smart spesialisering skal skape innovasjon gjennom nye kombinasjoner av eksisterende kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Det handler om teknologi og kompetanseoverføring.

Målet er å lage en smart spesialiseringsstrategi for Rogaland som skal være klar ved utgangen av 2020. Strategien skal utvikles og gjennomføres i samarbeid med alle offentlige og private aktører i regionen som ønsker å bidra til at regionen i framtiden vil være robust og omstillingsdyktig.  Smart spesialisering kobler sammen politikkområdene næringsutvikling, innovasjon, forskning og utvikling (FoU) og kompetanse.

Fylkesrådmannen er positiv til at fylkeskommunen utvikler en strategi for smart spesialisering. Ved å analysere de sterke næringene, næringsnettverkene og kunnskapsinstitusjonene, kan man oppdage eller identifisere nye muligheter.

– Smart spesialisering er kjempespennende, dette gir oss en mulighet til å bruke de erfaringene vi har til å tenke nytt. Med den grundige analysen som har blitt laget, så har vi en bekreftelse på hvor variert Rogaland er samtidig som det viser hvor mange muligheter vi faktisk har. Det blir spennende å se hvordan olje- og gassfylket Rogaland klarer å tenke nytt. Vi må være forberedt på at det kommer endringer og at næringslivet må ha flere ben å stå på, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken som også leder styringsgruppen for smart spesialisering i Rogaland.

Innovasjonspolitikk

En smart spesialiseringsstrategi er et nytt konsept for innovasjonspolitikk, og skal fremme effektiv bruk av offentlige investeringer i forskning og utvikling. En slik strategi vil imøtekomme behovet for forskningsdrevet innovasjon i næringslivet og utnytte fylkets fortrinn og særpreg til vekst og utvikling. Strategien skal være dynamisk, med muligheter for å gjøre nødvendige endringer basert på forskningsbaserte evalueringer og politiske vedtak underveis.

Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune vil lede prosessen med å lage en bredt forankret strategi- og prioriteringsprosess, og deretter legge til rette for at regionen så effektivt som mulig kan realisere prioriteringer og mål i strategien ved hjelp av tilgjengelige virkemidler.

EU har siden 2013 arbeidet med en politikk for smart spesialisering, hvor regioner identifiserer områder hvor de har unike forutsetninger for å utvikle konkurranseevne. Målet er at myndigheter, universitetene og næringslivet kan samles om en strategi og koordinere innsatsen for å virkeliggjøre ambisjonene.

Norske fylker som velger å bruke metoden, får ikke økonomisk støtte til arbeidet, men vil i større grad kunne bli foretrukket som partnere i større prosjekter finansiert av EU. Kommunal- og moderninseringsdepartementet (KMD) oppfordrer fylkeskommunene til å bruke smart spesialiseringsmetoden. Høsten 2018 lanserte KMD den nasjonale S3-veilederen Smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling, spesielt tilpasset det norske regionale forvaltningsnivået. Rogaland fylkeskommune var sammen med representanter fra andre fylker og KMD med på å utforme veilederen.

Analyseresultater: 

Her finner du resultatene fra analysene for Smart spesialisering Rogaland.

Framdriftsplan:

  • Oktober-november 2019: Dialog og forankring
  • Desember 2019: Mål og visjoner skal vedtas i fylkestinget
  • Våren 2020: Oppdagelser og prioriteringer
  • Høst 2020: Interaktiv skriving og aktiv høring
  • Desember 2020: Strategi skal vedtas i fylkestinget

Presentasjon Fylkestinget 30. april 2019