Slik vil Rogaland fylkeskommune spare penger i Bymiljøpakken

Bymiljøpakken må kutte kostnader for å kunne finansiere prosjektene som ligger i pakken. I styringsgruppemøtet 4. desember legger partene fram sine forslag til kutt.

I desember 2019 ble byvekstavtalen for Nord-Jæren signert av partene. Den ble godkjent i Stortinget i juli 2020, og signert av samferdselsministeren i august.

Avtalen mellom fylkeskommunen, de fire kommunene i Bymiljøpakken og staten inneholder en prosjektportefølje som viser hvilke prosjekt partene ønsker å prioritere i perioden fram til 2029.

Måtte spare to milliarder

En forutsetning for at regjeringen skulle gå med på avtalen, var en generell effektivisering av prosjektene på to milliarder kroner.

Siden partene ble enige i fjor, har fylkeskommunen jobbet med å kutte kostnader på sine prosjekt i Bymiljøpakken.

- Det har vært et vanskelig arbeid, fordi prosjektene er viktige. Nå håper vi at vi framover kan bruke kapasitet på å planlegge og bygge det som ligger i porteføljen, selvsagt med god kostnadsstyring, sier samferdselssjef Gottfried Heinzerling.

Styringsgruppen i Bymiljøpakken skal i møte 4. desember 2020 fatte vedtak om effektiviseringstiltak som gir balanse mellom inntekter og utgifter i prosjektporteføljen. Nytt styringsmål skal vedtas i alle prosjekter. Fylkeskommunen viser hvordan det er mulig å kutte kostnader i Bussveien, i kollektivtraséen til det nye sykehuset, Jåttåvågen–Ullandhaug, i Transportkorridor vest og i Foss Eikeland–E39 Bråstein, den såkalte tverrforbindelsen.

Sakspapirene til styringsgruppemøtet (4.12.2020) i Bymiljøpakken finner du her

Bussveien blir kortere

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken, og består i dag av 25 delstrekninger. Prosjektet finansieres med 50 prosent fra staten og 50 prosent fra bompenger. Prosjektet skal bidra til størst mulig passasjervekst i kollektivtrafikken på Nord-Jæren, for å gi effektiv persontransport i byområdet og støtte opp under nullvekstmålet.

I signert Byvekstavtale 2019–2029 er Bussveien angitt å koste 11.296 millioner 2020-kroner. Med et innsparingsbehov på 10 prosent, må Bussveien spare 1.130 millioner 2020-kroner.

- Vi har vært nødt til å revidere konseptet Bussveien for å få til dette. Tidligere, seinest i 2018, kuttet vi kostnader etter det såkalte ostehøvelprinsippet. Hvis vi fortsetter med det, er vi redd prosjektet smuldrer opp, sier samferdselssjef Gottfried Heinzerling.

- Det betyr at vi nå kutter prosjektet i omfang, altså i antall kilometer. I Sandnes stopper vi Bussveien i Gravarsveien/Havneveien framfor i Vatnekrossen. I Stavanger bygger vi Bussveien til Kvernevik, men ikke via Kvernevik ring, og i Sola blir det ikke lenger bussvei mellom Sundekrossen og Risavika, forklarer han.

Heinzerling mener dette er fornuftig fordi pengene blir brukt der passasjergrunnlaget er størst. Det nye bussveikonseptet har om lag 94 prosent av passasjergrunnlaget sammenlignet med Bussveien slik det ble vedtatt etter kostnadskuttene 2018.

Trenger mer tid

I arbeidet med å vurdere kostnadskutt i Bussveien har prosjektledelsen også vært nødt til å se på framdrift i delstrekningene.

- Vi har jobbet jevnt og trutt med alle strekningene, men vi har også brukt mye tid på gjentakende runder for å kutte kostnader. Nå ser vi at vi trenger tida/tidenfram til 2026 for å ferdigstille korridor 1, mellom Stavanger og Sandnes, sier samferdselssjefen.

Han fastholder målet om at alle delene av Nord-Jæren får et best mulig kollektivtilbud innenfor de økonomiske styringsmålene.

Kollektivtrasé til det nye sykehuset, Jåttåvågen–Ullandhaug

Stavanger kommunestyre vedtok sist uke reguleringsplanen for kollektivtrasé mellom Ullandhaug og Jåttå. Strekningen skal være ferdig utbygget til nye Stavanger universitetssykehus åpner i 2024, med buss og taxi i eget felt parallelt med bilveien, og med sykkelveg og fortau langs hele strekningen.

- I dette prosjektet ser vi at vi kan klare oss med en kostnadsramme på 400 millioner kroner. Men det er viktig å påpeke at innenfor den rammen har prosjektet ingen kostnadsbuffer. Det er ikke forsvarlig med ytterligere kutt hvis vi skal nå målene som et kollektivprosjekt, poengterer samferdselssjefen. 

Han forteller at prosjektet seines i juni 2020 kuttet kostnadene fra cirka 525 til 424 millioner kroner. Etter forespørsel om ytterligere kutt på 5 prosent, har prosjektet kuttet ytterligere 24 millioner kroner.

Transportkorridor vest

Transportkorridor Vest strekker seg fra Sømmevågen i sør til E39 i nord. I seinere år har både Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune bygget og lagt planer for firefeltsvei, tungbilfelt og bussvei på ulike deler av strekningen. 

For å spare kostnader i Bymiljøpakken har styringsgruppen bedt fylkeskommunen om å vurdere konsekvensene av å bygge den søndre delen, på riksveg 509 men å ta nordre trasé i Randaberg ut av prosjektet (fylkesveg 409). 

- Oppdragsbeskrivelsen fra styringsgruppen er avgrenset, men samtidig er det nødvendig å erkjenne kompleksiteten i analyseområdet. Dette gjelder blant annet forslag til endringer i Bussveien som blir lagt fram for styringsgruppen neste uke. De innebærer at det ikke etableres bussvei på strekningen Sundekrossen–Tananger–utenriksterminalen i Risavika. Det betyr at eventuelle tiltak på denne delen av TKV ikke lenger får finansieringsbidrag fra Bussveien. Derfor må vi nå se på en større del av TKV-strekningen, forklarer samferdselssjefen. 

Rogaland fylkeskommune leverer en fullstendig rapport våren 2021.

Tverrforbindelsen, Foss Eikeland–E39 Bråstein

Strekningen mellom Foss Eikeland og E39 Bråstein, den såkalte Tverrforbindelsen, ligger i Byvekstavtalen med en foreslått kostnad på 828 millioner kroner.

- Vi har satt et nytt kostnadsforlag til 787 millioner. Det vedtatte planprogrammet viser en traséføring nord for Figgjo-vassdraget. Dette må vi gå gjennom på nytt, for å sikre at prosjektet kan gjennomføres innenfor rammen, forklarer samferdselssjefen.