Russen fikk stille koronaspørsmål - Rogaland fylkeskommune

Russen fikk stille koronaspørsmål

Illustrasjon: Stavanger kommune, Berit Sømme - Klikk for stort bilde Hvor mange kan vi være i russebil og -buss? Er rulling et arrangement? Her er de viktigste reglene og anbefalingene som gjelder for russ i Rogaland, med egne regler for russ på Nord-Jæren.

Spørsmålene var mange da fylkesordfører Marianne Chesak samlet russepresidentene for å avklare mulighetene for russefeiring i koronatider.

– Dere må kunne holde meteren og ha forsvarlig smittevern. Og husk at hvis en russ blir smittet, så vil alle de som har vært i samme buss havne i karantene, forklarte smittevernoverlege i Stavanger kommune, Ruth Midgarden.

Både politiet og smittevernleger fra nord og sør i fylket deltok på møtet for å bidra til å oppklare hvaKlikk for stort bilde   russen kan og ikke bør, foreta seg.

Ulike regler i ulike deler av fylket og nasjonale retningslinjer som legger begrensninger på arrangement og sosial kontakt, gjør det krevende å feire russetiden og samtidig ivareta smittevernhensyn. Det er heller ikke lett å svare på spørsmål om helt konkrete løsninger for smittevernlegene og politiet.

– Lykke til med russetiden! Håper dere får en fin russetid tross restriksjonene. Se mulighetene!, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Råd til russen på Nord-Jæren

Folkehelseinstituttets nasjonale retningslinjer for russen

 

Her er flere svar på spørsmål som russen stilte i et møte 7. april: 

Svar på spørsmål som ble stilt i et møte med all russ i fylket, 7. april:
Spørsmål Svar fra politi og smittevernlege
Rulling i buss – er dette et offentlig arrangement? Vil det si maks 10 personer i bussen og 1 meters avstand? Gjelder ute eller inneregler? Vil det være forskjell utenfor bussen kontra innenfor? Dette kan fort bli et privat arrangement etter nærmere vurderinger, men finjussen bør kanskje være underordnet? Bruk sunn fornuft og lytt til helse. Formålet bak smittevernreglene er å unngå smitte. Dette oppnås ved å holde avstand og ved å begrense antallet kontakter. Det er større smittefare inne enn ute. Russen må forholde seg til de enhver tids gjeldende smittevernsregler. Viruset er denne våren mer smittsomt og alvorlig enn i fjor. Dette må russens atferd gjenspeile.
Hvordan stiller politiet seg til i forhold til rulling og vil det være mer politi til stede og i nærheten rullingene enn tidligere? Rulling i seg selv er ikke ulovlig når den gjøres etter gitte lover og instrukser. Sånt sett har vi ikke noe spesielt forhold til rulling. Men som nevnt i min innledning er det i takt med en økning i antall russebusser, også vært en økning i antall klager på støy og andre ordensforstyrrelser. Vi ser at det ofte er rulling og da i særdeleshet busser som er utspringet til disse klagene. Vi ser også hva slags klagesteder som går igjen. Det kan gjøre at vi vil arbeide mer kunnskapsstyrt og målrettet. - MEN generelt sett har ikke politiet anledning til å øke sin operative tilstedeværelse, da en ofte må prioritere sine ressurser på andre mer alvorligere oppdrag.
Hva med busser som består av elever på kryss og tvers av skoler og kommuner. Det vil derfor være snakk om ganske betydelig blanding av ulike kohorter. Hvordan stiller ansvarlige helsemyndigheter seg til dette? Det er absolutt ikke anbefalt, hold dere til faste små kohorter fra samme klasse om mulig
Mange har med folk utenfra på bussene (gjerne mindreårige), hvordan skal politiet forholde seg til det? Det kommer an på og blir en konkret vurdering fra sak til sak. Ukedag, tid på døgnet, sted, formålet med turen, alder på de mindreårige osv. Dersom det nytes alkohol og mindreårige, altså barn, er til stede så vil de måtte forlate bussen. Barnas foresatte blir varslet. Etter omstendighetene kan også barnevernet bli varslet.
Hvordan vil politiet forholde seg til busser som støyer? På samme måte vi forholder oss til alle andre kjøretøy, personer og arrangement hvor folk ferdes. Hvis støyen er av et slikt volum eller karakter at den forstyrrer omgivelsenes behov for ro og orden (her ligger det en vurdering til grunn), - vil vi benytte de virkemidlene som er nødvendig for å få en slutt på støyen.
Har dere noen føringer for bussringer? Hvor mange busser kan samles og hva er konsekvensene? Kan man få bot? Vi har ingen føringer for buss ringer og antall busser utover en skal følge vegtrafikkloven og ulike forskrifter. Brudd på disse kan gi forelegg/anmeldelse/bøter. Med tanke på corona. Følg rådene fra helsemyndighetene.
Dersom rulling blir å regne som et arrangement og gjeldende regler ikke overholdes av russen, blir det da håndheves av politiet? Hvilke virkemidler blir da benyttet? Hvilke straff får vi om vi bryter reglene på antall personer på fester og arrangementer? Det kommer an på gjeldende smittevernsregler. De endrer seg ofte. Hvis ulovlig sammenkomst så vil politiet gjenopprette lov og orden. Politiet vil alltid benytte så milde metoder som mulig. Samtidig kan politiet benytte de virkemidler som er nødvendige. Anmeldelse for brudd på smittevernlovgivning er aktuelt. Bøter på 20 000 er aktuelle. Rundt omkring i landet er det flere eksempler på dette.
Anmeldelser med bøter, bruksforbud buss, osv. Er alle på bussen like ansvarlig i forhold til en anmeldelse? Sjåfør og de som disponerer bussen på eiers vegne har et hovedansvar. Men medvirkningsansvaret strekker seg også langt. De som har kunnskap om at noe ulovlig og som ikke tar aktiv avstand fra det kan risikere straff
Hvordan blir det for russ på buss? Er det mulig å rulle for hele russegruppen samtidig? Vil en russegruppe / klasse kunne telle som en kohort? Viser til FHI sin anbefaling for russ. Det anbefales mindre grupper av de som holder sammen til vanlig i en klassekohort og evt har buss eller bil sammen. Der er ikke angitt antall her, men smittevernregler må holdes med avstand.
Kan vi rulle? Dersom det ikke er mulig å rulle med buss, vil det være en mulighet for vaner å rulle? Rulling regnes ikke som arrangement hvis det er de som eier bil/buss som ruller, men utleie av buss regnes som arrangement.
Når man er i en buss, er det lov å være så mange i bussen som det er registrerte seter? uten at det bryter reglene Smittevernreglene må holdes og det anbefales små grupper av folk som er i samme kohort. For private hjem er anbefaling 5 gjester.
Etter å ha sett hvordan situasjonen har utviklet seg med tanke på korona, hva tenker dere om at utgangsdatoen for oppstart av russetid er 1. mai? På et generelt grunnlag, - med tanke på dagens smittesituasjon og ønske om en god feiring, vil vi råde dere til å vente så lenge som overhodet mulig.
Er det håp for russetog? Evt mulig med et alternativt opplegg, eks. russen møtes på sola stranda. Eller er alt dette fullstendig uaktuelt? Viser til føringer for 17. mai, og tog er ikke aktuelt. Arrangment er forbudt til 5. mai foreløpig.
Er det mulighet å møtes utendørs (strender o.l) i områder med lite smitte? For eksempel i Strand Kommune? Det er lov å møtes utendørs i alle kommuner, så lenge det ikke er et arrangement. Avstandsregler må holdes og smittevernregler, små faste grupper viktig.
Om smittetrenden er lav og ikke stiger til 1. mai, kan vi utføre en dåp ute? hvordan kan vi som russ vite om det er grønt for oss? Hvem bør vi kontakte dersom vi trenger veiledning? Kontakt smittevernkontoret for veiledning. Første mai er alle arrangement forbudt.
Kan jevnlige hurtigtester være et alternativ? Det kan være et alternativ ved mye smitte, men har lite for seg som klarering før fest.
Vil dere innføre bøter eller regler dersom russetiden må stoppes, hvis det blir mye smitte? Ved smitte vil det kunne bli mange nærkontakter i karantene. Ved faste små grupper vil karantene begrenses og smitte vil ikke sette store grupper i karantene.
Hadde det vært mulig med russedåp hvis en bruker munnbind og overholder avstand ute? Eller å eventuelt dele inn i klassene vi holder på skolen. Russedåp er vanskelig å gjennomføre uten at det er et arrangement. Små grupper med digital deltagelse og fysisk avstand mellom for eksempel fem tilstede fra samme kohort kan være en mulighet.
Hvor mange kan møtes, hvis en møtes utendørs? Det anbefales små grupper som holder avstandsregel innad og har 2 m til andre grupper. Det er kun angitt deltakerantall i forbindelse med arrangement som her er forbudt.
Kan vi sette opp en ordning der ulike russegrupper kan søke om å bli kohorter? Det er ikke nødvendig å søke om å bli kohorter, det er viktig at russen selv organiserer dette m en mindre gruppe som kanskje eier buss eller bil sammen, Det er lurt å ha navneliste liggende bussen og krysse av for om man er med eller ei.
Er det mulighet til at russ som er i samme klasse og som ellers er samlet tett på skolen kan regnes som en kohort? Det anbefales at man da etablerer kohort, men fordi man er sammen på en annen måte under feiring enn på skole anbefales at russe-kohortene er mindre enn klassen, for eksempel dele en klasse i flere mindre kohorter. Da blir færre satt i karantene ved smitte.
Hvordan ser dere for dere 17. mai? Er det mulig å ha noen form for russetog? Eventuelt biltog? Biltog er ok
Hvilke andre smittevernscenario kan en tenke seg at russen må ha en tanke/forholde seg til under russetiden? Det er veldig viktig med rask test ved symptomer og at man holde seg hjemme ved symptomer.
Til toppen